พัฒนาศักยภาพ วัด/มัสยิด เป็นศูนย์ฯฟื้นฟูผู้ติดยา

| |
อ่าน : 1,077

ที่มา  : กรมการแพทย์

พัฒนาศักยภาพ วัด/มัสยิด ศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยา thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ พัฒนาศักยภาพวัดและมัสยิดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางเลือกสำหรับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งผลการบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านมา มีอัตราการการบำบัดพื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนดค่อนข้างต่ำ การติดตามดูแลช่วยเหลือและการประเมินผลมีปัญหาอุปสรรคที่ทำได้ไม่ครอบคลุมทั่วถึงนัก จึงทำให้มีอัตราการเสพติดซ้ำค่อนข้างสูง อาจเนื่องมาจากครอบครัวและชุมชนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีส่วนร่วมในการบำบัดพื้นฟูและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มากนัก สังคมยังขาดการดูแลให้โอกาสและยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังได้ผลดีไม่เท่าที่ควร ดังนั้นการบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนควรให้มีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนนั้นๆ ซึ่งพบว่าวัดหรือมัสยิดเป็นศาสนสถานที่ผูกยึดกับวิถีชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและคนในชุมชนมักให้ความสำคัญค่อนข้างสูง ดังนั้นวัดและมัสยิดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์และพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทำให้ชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดได้สอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ยาเสพติด ขจัดปัญหาด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย สบยช.จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนโดยศาสนสถาน(วัด/มัสยิด) เป็นศูนย์สงเคราะห์และพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้มีความรู้ ความเข้าใจในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานยาเสพติด สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 23 แห่ง ที่ให้การบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด ในปี 2559-2561  จำนวน 1,843 ราย,  2,942 ราย, และ 1,700 ราย ตามลำดับ ส่วนการบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพโดยมัสยิดได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2550 ที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และในปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานเพิ่มที่จังหวัดสงขลาและสตูล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ผุ้ป่วย  เส้นเลือดฝอย  เด็กทารกแรกเกิด  ห้ามดื่มเหล้า เบียร์ รัฐวิสาหกิจ รถยนต์ โทษ เมาขับ  หมอลำหุ่น  นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล  การยิ้มอย่างจริงใจ  บ้าน วัด โรงเรียน  อัตราการสูบบุหรี่  กฤตยา อาชวนิจกุล  สรรพคุณของพริกหวาน  โรงเรียนชุมชนชาวนา  งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  ผิวมัน  กินร้อน ช้อนกลาง  เลสิค  ต่อต้านสังคม  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มพด. บุคลากรโครงการพิเศษ เจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายกรณี  ผิวหนังอักเสบ  เป็นอันตราย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม