พัฒนาศักยภาพ วัด/มัสยิด เป็นศูนย์ฯฟื้นฟูผู้ติดยา

| |
อ่าน : 948

ที่มา  : กรมการแพทย์

พัฒนาศักยภาพ วัด/มัสยิด ศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยา thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ พัฒนาศักยภาพวัดและมัสยิดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางเลือกสำหรับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งผลการบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านมา มีอัตราการการบำบัดพื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนดค่อนข้างต่ำ การติดตามดูแลช่วยเหลือและการประเมินผลมีปัญหาอุปสรรคที่ทำได้ไม่ครอบคลุมทั่วถึงนัก จึงทำให้มีอัตราการเสพติดซ้ำค่อนข้างสูง อาจเนื่องมาจากครอบครัวและชุมชนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีส่วนร่วมในการบำบัดพื้นฟูและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มากนัก สังคมยังขาดการดูแลให้โอกาสและยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังได้ผลดีไม่เท่าที่ควร ดังนั้นการบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนควรให้มีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนนั้นๆ ซึ่งพบว่าวัดหรือมัสยิดเป็นศาสนสถานที่ผูกยึดกับวิถีชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและคนในชุมชนมักให้ความสำคัญค่อนข้างสูง ดังนั้นวัดและมัสยิดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์และพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทำให้ชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดได้สอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ยาเสพติด ขจัดปัญหาด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย สบยช.จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนโดยศาสนสถาน(วัด/มัสยิด) เป็นศูนย์สงเคราะห์และพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้มีความรู้ ความเข้าใจในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานยาเสพติด สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 23 แห่ง ที่ให้การบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด ในปี 2559-2561  จำนวน 1,843 ราย,  2,942 ราย, และ 1,700 ราย ตามลำดับ ส่วนการบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพโดยมัสยิดได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2550 ที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และในปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานเพิ่มที่จังหวัดสงขลาและสตูล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม