พัฒนาศูนย์บริการชุมชนฯกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

| |
อ่าน : 617

 

ที่มา : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

พัฒนาศักยศูนย์บริการชุมชนฯ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการจัดบริการศูนย์บริการชุมชนฯ เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบนโยบายและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาศักยภาพการจัดบริการศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน (DIC/DIC-Cluster)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน ให้เกิดการบูรณาการในการทำงานในระดับพื้นที่และเกิดความยั่งยืน จะส่งผลต่อการบรรลุนโยบายยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคของประเทศ  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  จัดระหว่างวันที่ 24–26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการขยายการดำเนินงานจาก 29 จังหวัดนำร่อง และขยายพื้นที่เพิ่มอีก 10 จังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ เรือนจำ/ทัณฑสถาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และภาคประชาสังคม รวมผู้เข้าอบรมประมาณ 120 คน 

DIC หมายถึง ศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC) เป็นสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความสะดวก ปลอดภัย มีระบบการบริหารจัดการเพื่อการเข้าถึงบริการ มีบริการป้องกันและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขั้นพื้นฐาน การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเชื่อมประสาน ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และระบบบริการของรัฐ ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม