โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

| |
อ่าน : 961

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

เทศบาลนครยะลา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายภาครัฐให้กระทรวงหลักจัดเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมในการเตรียมตัวสู่การเป็นผู้สูงอายุในอนาคต

สำหรับในพื้นที่เทศบาลนครยะลานั้น  ประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป มีจำนวน 8,785 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43 มีการเจ็บป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังทางเดินหายใจ  ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนในกลุ่มนี้ ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม

นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา เป็นหน่วยงานท้องถิ่นหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อการเตรียมตัวของประชาชนสู่ผู้สูงวัย และขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมประชาชนให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (50ปีขึ้นไป) จำนวน300คน และการจัดนิทรรศการ โดยภายหลังการจัดโครงการแล้วคาดว่าประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ ตลอดจนสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถบริการสาธารณสุขเข้าถึงประชาชนในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม