เดินหน้าความร่วมมือด้านสุขภาพคน/สัตว์/สัตว์ป่า

| |
อ่าน : 430

ที่มา  : กรมควบคุมโรค

เดินหน้าความร่วมมือด้านสุขภาพคน/สัตว์/สัตว์ป่า thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าประสานความร่วมมือด้านสุขภาพคน สัตว์ และสัตว์ป่า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดการประชุม “การประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า” โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย “สุขภาพหนึ่งเดียว” ทุกภาคส่วน  และในการประชุมครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค  กรมปศุสัตว์  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ปัจจุบันโรคติดต่อที่สำคัญและเป็นปัญหาทั่วโลกมีหลายโรค และได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศไทยด้วย สร้างความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต มีผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานความร่วมมือทุกภาคส่วนจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อให้ประเทศมีความพร้อมหากเกิดการแพร่ระบาดของโรค สามารถให้ความช่วยเหลือดำเนินการควบคุมในบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปในวงกว้างได้

ความร่วมมือตามแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ One Health นับว่ามีความสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สัตว์ และสัตว์ป่า โดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งในด้านการประสานงาน การบริหารจัดการ วิชาการ และทรัพยากร เพื่อบูรณาการแผนงานหรือโครงการ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกชีวิต และแก้ปัญหาด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ซึ่งที่ผ่านมามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประเทศ ระหว่าง 8 องค์กร ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย           

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 100 คน  วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน ต่อไป  สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม