กรมอนามัย ส่งเสริมเด็กปฐมวัยด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็ก

| |
อ่าน : 10,001

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมอนามัย ส่งเสริมเด็กปฐมวัยด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  6 ระยอง  และสำนักงานเขตสุขภาพที่  6  สามองค์กรหลักด้านสุขภาพ  มุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มเด็กปฐมวัยปลอดจากภาวะโลหิตจาง  ด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และมีพัฒนาการที่สมวัย

แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย  เป็นประธานเปิดโครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทยอายุ  6  เดือน – 5  ปี  เขตสุขภาพที่  6  และประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพ  และป้องกันโรค  ปีงบประมาณ   2562

แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ช่วง 3 ปีย้อนหลัง พบแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าเพิ่มขึ้น  จากปี  2553  ร้อยละ  26.6  ปี  2557  ร้อยละ  27.2  และปี  2560  ร้อยละ  32.5  และได้สำรวจสถานการณ์  IQ  นักเรียนระดับ  ป.1 ทั่วประเทศ  เฉลี่ย  98.32  นอกจากนี้พบว่าภาวะโลหิตจาง  จากการขาดธาตุเหล็กเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสมอง  และพัฒนาการเด็ก  ซึ่งจากการสำรวจสถานการณ์ภาวะโลหิตจาง  จากการขาดธาตุเหล็ก  เด็กอายุ  6  เดือน  -  3  ปี  ในเขตชนบท  พบ ร้อยละ  41.7  เขตเมือง  ร้อยละ  26  เด็กอายุ  6-12  เดือน  ร้อยละ  14.6 -26  และปี  2561  เขตสุขภาพที่  6  พบ เด็กอายุ  6  เดือน – 2  ปี  มีภาวะโลหิตจางร้อยละ  34.32  เด็กอายุ  3-5  ปี  ร้อยละ  19.58  เด็กอายุ  0-5  ปี  ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก  ร้อยละ  22.5  กินเป็นประจำ ร้อยละ 17.2  ซึ่งเป็นสถานการณ์ภาวะโลหิตจางที่เป็นปัญหาสาธารณสุขไทยที่สำคัญ  และกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา  การดำเนินงานจัดการปัญหาจะเห็นว่าองค์การอนามัยโลก  ได้ตั้งเกณฑ์การประเมินปัญหาจากโลหิตจางในกลุ่มประชากร   เพื่อแบ่งระดับในการจัดการปัญหา และประเทศไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการเชิงสาธารณสุข  ในการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กไว้  3  มาตรการหลัก  ซึ่งประกอบไปด้วย  การเสริมยาธาตุเหล็กเชิงป้องกันในประชากร เสริมธาตุเหล็กในผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนนิยมรับประทาน  และส่งเสริมการบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพในการทำงาน และการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  และลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งป้องกันการเกิดทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  ทางกรมอนามัย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง  และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6  เป็น 3 องค์กรหลักด้านสุขภาพ  ที่เล็งเห็นประโยชน์  และให้ความสำคัญที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มเด็กปฐมวัย  ปลอดจากภาวะโลหิตจางด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็ก  และมีพัฒนาการที่สมวัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม