เชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน

| |
อ่าน : 1,216

ที่มา : แนวหน้า

รณรงค์ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน thaihealth

แฟ้มภาพ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (kick off) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจากทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่ดี” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีแผนการดำเนินงานและมาตรการในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า แบ่งเป็น 3 มาตรการคือ 1. มาตรการเตรียมการและป้องกัน 2. มาตรการรับมือ 3. มาตรการสร้างความยั่งยืน 

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนาแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในหัวข้อ  หยุดหมอกควันไฟป่า ด้วยวิถีล้านนาอย่างยั่งยืน   การเปิดตัวมาสคอตรณรงค์และสื่อประชาสัมพันธ์ การรับมอบเงินสมทบกองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า  รวมถึงการจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันไฟป่า พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

สำหรับ แนวทางป้องกันในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งทาง Online , On air และ On ground นอกจากนั้นด้านการแก้ไขปัญหา ยังเตรียมพร้อมใช้ระบบสั่งการแบบ Single Command เพื่อบริหารจัดการการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างบูรณาการในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ที่สำคัญ ยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 25 อำเภอ อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม