ป้องกันและแก้ปัญหา ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

| |
อ่าน : 500

ที่มา : เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

ป้องกันและแก้ปัญหา ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

แฟ้มภาพ

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย ศธ.เตรียมจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในมาตรา 6 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในกำกับจึงได้ดำเนินการจัดทำกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนนักศึกษา

นอกจากนี้ กำหนดให้จัดหาและพัฒนาผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการสอนที่เหมาะสม เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของนักเรียนหรือนักศึกษา ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หรือคณะหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และสามารถสอนเพศวิถีศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

อีกประการสำคัญ สถานศึกษาทุกระดับ ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้ออกจากสถานศึกษา เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา ต้องจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า กฎกระทรวงฯ จะมีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน เพราะฉะนั้น ศธ.จะต้องดำเนินการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติให้แก่โรงเรียนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม