พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้

| |
อ่าน : 2,930

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ thaihealth

‘พัทลุง’ สร้างพลังการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อฝึกทักษะอาชีพและชีวิต

นายพรศักดิ์ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุงตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ร่วมกับ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำ โครงการสร้างพลังการเรียนรู้โดยผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิตจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ค้นหาความถนัดและความสน ใจที่สามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้เพื่ออาชีพในอนาคต

พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ thaihealth

โดยในชุมชนตะโหมดมีต้นทุนทางสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอาชีพในชุมชนทั้งหมด 8 แห่ง ทั้ง ค้าขาย ทำขนมซ่อมรถ ตีเหล็ก เลี้ยงผึ้ง เพาะเห็ดเสริมสวย และจัดดอกไม้ ที่จะนำมาต่อยอดให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ในอาชีพต่างๆ สร้างความภูมิใจในอาชีพท้องถิ่นและเกิดความรักชุมชนตามความสนใจของแต่ละคนจำนวน 10 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 30 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกคนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเกิดทักษะในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองด้วยการบันทึกความรู้เป็นการเขียนเรียบเรียงประสบการณ์ที่ได้รับภายใต้ความเข้าใจของตนเอง มีการนำข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยสมุดบันทึกภาพถ่าย และภาพวิดีโอ

พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ thaihealth

นอกจากความรู้ในอาชีพและการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว นายพรศักดิ์ ยังกล่าวว่า โครงการนี้ยังทำให้เด็กเกิดการพัฒนาการอย่างชัดเจน ทั้ง กล้าแสดงออกมากขึ้น เกิดภาวะผู้นำ เรียนรู้วิธีการค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รู้จักการนำเสนอ เป็นการค้นพบตัวเองมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี นับได้ว่าโครงการสร้างพลังการเรียนรู้โดยผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ของโรงเรียนประชาบำรุงเป็นต้นแบบที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นการฝึกกระบวนการสร้างพลังเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทั้งด้านความคิดและบุคลิกภาพ และทักษะต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม