ธนาคารพันธุ์พืชเพื่อชุมชน

| |
อ่าน : 1,739

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ธนาคารพันธุ์พืชเพื่อชุมชน thaihealth

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนเกษตรกรอำเภอพร้าว ผลิตและขยายพันธุ์พืช ตั้งธนาคารพันธุ์พืชเพื่อชุมชนโดยชุมชน

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งมะม่วงน้ำดอกไม้ ลำไย ซึ่งมีพื้นที่การผลิตถึง 44,000 ไร่ หลังจากที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว ได้จัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อบรมโครงการส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรชุมชนป่าจี้ ตำบลป่าจี้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีต้นกล้าพันธุ์ที่ดี ขยายพันธุ์พืชให้คนในชุมชน เพื่อปลูกเป็นอาชีพหรือปลูกในสวนหลังบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดชนิดพืชที่นำมาขยายพันธุ์ตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ อาทิ พริกไทย มะนาว ลำไย เงาะโรงเรียน และมะม่วง เป็นต้น

นำมาอนุบาลโดยใช้แรงงานจากกลุ่มตัวแทนต่างๆ ในชุมชนกว่า 228 ครัวเรือน ทั้ง ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน แม่บ้าน แล้วบริหารในรูปแบบกองทุนหมุนเวียน จากการจำหน่ายกล้าไม้เฉลี่ยที่ราคา 40-60 บาท มีเป้าหมายการผลิตที่ 5,600 ต้น ก่อเกิดรายได้แก่กลุ่ม ประมาณ 200,000-360,000 บาท หมุนเวียนทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรของคนในชุมชนต่อไป สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อยเป็นโครงการที่ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันบริหารจัดการผลผลิตที่เกิดขึ้น จากการสะท้อนปัญหาในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตร่วมกันของคนในชุมชนที่มีจุดหมายอย่างเดียวกันจนสามารถตอบโจทย์ทางอาชีพ การสร้างรายได้เสริม เป็นโครงการที่เกิดจากชุมชน เพื่อชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนโดยแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม