เผยสามเณร ร.ร.พระปริยัติธรรม เสี่ยงภาวะอ้วน

| |
อ่าน : 1,322

ที่มา : กรมอนามัย

เผยสามเณร ร.ร.พระปริยัติธรรม เสี่ยงภาวะอ้วน thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หนุนเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพให้ใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรค ขับเคลื่อนเริ่มที่จังหวัดเชียงราย เป็นรุ่นแรก พร้อมขยายครบ 6 จังหวัดเป้าหมาย ในโครงการตามพระราชดำริ

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดการสัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “Fit for Life : Smart Novice 4.0 : บริหารกายถูกวิธี วิถีสมณะ ใส่ใจสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2562 กรมอนามัย ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ ปี 2523 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่ยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อรับการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีภารกิจจัดการศึกษาทั้งสายสามัญและสายนักธรรมบาลีควบคู่กัน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พระองค์ทรงเริ่มอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี 2547 และขยายพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา ต่อมาเพิ่มเป็นจังหวัดลำปาง ศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 68 แห่ง ทุกโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนา 8 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 1) เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 3) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม 4) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 5) ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย 7) ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน และ 8) พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ โดยให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยควบคู่ไปกับด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมาย ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม อย่างต่อเนื่อง อาทิ พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ทักษะสุขภาพ คัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาสภาพอนามัยแวดล้อมโรงเรียน ส้วมสุขอนามัย สถานที่จำวัด เป็นต้น แต่ยังคงพบปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์รายงานผลภาวะโภชนาการของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการตามพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560 พบว่า สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ภาพรวม ร้อยละ 18 จังหวัดแพร่ น่าน สูงสุด ร้อยละ 23 พะเยา ร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจภาวะโภชนาการสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2555, 2557, 2560 พบว่า สามเณร มีภาวะอ้วน ร้อยละ 9.7, 11.7, 17.9 เพิ่มขึ้น ตามลำดับ สูงเกินเป้าหมายที่กำหนด อันจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพร่างกายในระยะยาว ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้

“ทั้งนี้ กรมอนามัยร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 และภาคีเครือข่าย ได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างพลังความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายของสามเณรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเฝ้าระวัง ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการตัดสินใจ ปฏิบัติตน ให้มีวิถีกิจวัตรและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อันจะช่วยให้สามารถลดและแก้ไขภาวะโภชนาการเกินพิกัดได้จริง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย พะเยา รวม 30 โรงเรียน และกำหนดจัดสัมมนา รุ่นที่ 2 จำนวน 29 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการ ตามพระราชดำริ จังหวัดน่าน แพร่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา   อำเภอวังหิน จังหวัดแพร่” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

หม้อก๋วยเตี๋ยว  นั่งทำงานนาน  กรทควบคุมโรค  ของเสีย  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth น้ำตาล ความหวานในขนม เครื่องดื่ม นมพร้อมดื่ม นมผงสำหรับเด็ก  จินตนาการเด็ก  กล่องแห่งความสุข  วิถีชีวิต  เชื้อใหม่กลายพันธุ์  แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  สงฆ์ไทยไกลโรค  ศูนย์เลี้ยงเด็ก  มูลนิธิศุภนิมิตประจำประเทศอาร์เมเนีย  Satu Mannisto  เรื่องเพศ  ตรวจเอดส์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รายชื่อ คัดเลือก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะกรรมการคัดเลือก คุณสมบัติ  วิถีสุข  อาหารไม่ปลอดภัย  กิจกรรมนอกห้องเรียน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม