'ถลาง' ตั้งเป้า 5 ปี เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 3,632

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'ถลาง\' ตั้งเป้า 5 ปี เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย thaihealth

นายอำเภอถลางจัดทัพภาคีเด็กปฐมวัย 34 องค์กร ตั้งเป้า 5 ปี เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย

วันนี้ (5 ต.ค. 61) มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเด็กปฐมวัยและสตรีมีครรภ์อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยและสตรีมีครรภ์อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กับภาคีความร่วมมือด้านเด็กปฐมวัยและครอบครัว เพื่อมุ่งประสานบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง และประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสตรีมีครรภ์อำเภอถลาง กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด อำเภอถลางเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเยือนตลอดเวลา ต้องรองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง ดังนั้น การสร้างคนที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ภาคส่วนต่างๆ ต้องร่วมดำเนินการ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุด จะดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพได้อย่างไร อำเภอถลางได้ตั้งกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยและสตรีมีครรภ์ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยและสตรีมีครรภ์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561-2565 โดยในวันนี้เป็นพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือของ 34 หน่วยงานในพื้นที่ ที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ครอบครัวคุณภาพ พัฒนาการสมวัย คุณธรรมนำใจ มีวินัย ฉลาดใช้เทคโนโลยี”

\'ถลาง\' ตั้งเป้า 5 ปี เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย thaihealth

นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีบทบาทในการสนับสนุนอำเภอถลางมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพสูง สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ดูงาน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชิงทะเล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสุนทร การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะเป็นการจับมือเพื่อขยายผลการทำงานไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งอำเภอถลางและอำเภอใกล้เคียง ด้วยตระหนักว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งของการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สสส. มีพันธกิจที่จะต้องส่งมอบอนาคตที่ดีที่สุดให้แก่สังคมไทย ไม่มีอะไรจะสำคัญยิ่งไปกว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ในวันนี้ เพื่อให้เกิดเป็นป่าไม้ที่ร่มเย็นขึ้นในวันข้างหน้า สสส.พร้อมเป็นหนึ่งพลังสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว

\'ถลาง\' ตั้งเป้า 5 ปี เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย thaihealth

รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง ทีมสนับสนุนวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นกลุ่มสำคัญ การขับเคลื่อนให้เรื่องนี้ประสบผลสำเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่พร้อมจับมือและร่วมมือกัน ทั้งชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง สถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจ ภาคส่วนต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้ อำเภอถลางมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 7 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย 1. พัฒนาระบบข้อมูล/องค์ความรู้ที่เข้าถึงพ่อแม่ 2. จัดบริการสาธารณสุข และสวัสดิการเชิงรุก 3. ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย EQ ภาษาที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์ 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 5. ส่งเสริมวินัยทุกช่วงวัย 6. พัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างวินัย กระตุ้นพัฒนาการสมองส่วนหน้าในสถานศึกษา การขับเคลื่อนดังกล่าว ภาควิชาการยินดีหนุนเสริมให้ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนฯ เพื่อสร้างให้เด็กปฐมวัย เป็นอนาคตของชาติ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศไทยต่อไป 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม