สธ.เร่งพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร

| |
อ่าน : 291

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

สธ.เร่งพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร thaihealth

แฟ้มภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่ห่างไกลแนวชายแดน ทุรกันดาร พื้นที่เกาะ/พื้นที่สูง 31จังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสารด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอินเทอร์เน็ต

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า พลเอก ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย เป็นที่พึ่งแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสารแก่รพ.สต. ที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดน ทุรกันดาร พื้นที่เกาะ/พื้นที่สูง จำนวน 31จังหวัด เพื่อเพิ่มคุณภาพ และความสะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในรพ.สต. 227 แห่ง เพื่อให้ไฟฟ้ามีความเสถียร ระบบความเย็นของตู้เย็นที่ใช้เก็บรักษาวัคซีน ยา มีอุณหภูมิคงที่ สามารถทำหัตถการฉุกเฉินในเวลากลางคืน รวมทั้งบุคลากรและผู้บริการมีความปลอดภัย

สำหรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายเคเบิ้ล ในรพ.สต.รวม 360 แห่ง ที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่ใช้ระบบดาวเทียม เพื่อให้สามารถขอรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ/โรงพยาบาลแม่ข่าย แบบเห็นภาพชัด ทันท่วงที หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง รายงานสถานการณ์/การขอความช่วยเหลือทันต่อสถานการณ์ ประสานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินไปรับผู้ป่วยและดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ.2561-2565แบ่งการพัฒนาเป็น3กลุ่ม ได้แก่พัฒนาต่อยอด รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ติดดาวไปสู่ดิจิทัล การเพิ่มเติมส่วนที่ขาดในพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งด้านโครงสร้างครุภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5ดาว5ดี คือบริหารดีประสานงานดี บุคลากรดี บริการดีและประชาชนสุขภาพดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม