สธ.เร่งพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร

| |
อ่าน : 369

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

สธ.เร่งพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร thaihealth

แฟ้มภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่ห่างไกลแนวชายแดน ทุรกันดาร พื้นที่เกาะ/พื้นที่สูง 31จังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสารด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอินเทอร์เน็ต

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า พลเอก ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย เป็นที่พึ่งแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสารแก่รพ.สต. ที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดน ทุรกันดาร พื้นที่เกาะ/พื้นที่สูง จำนวน 31จังหวัด เพื่อเพิ่มคุณภาพ และความสะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในรพ.สต. 227 แห่ง เพื่อให้ไฟฟ้ามีความเสถียร ระบบความเย็นของตู้เย็นที่ใช้เก็บรักษาวัคซีน ยา มีอุณหภูมิคงที่ สามารถทำหัตถการฉุกเฉินในเวลากลางคืน รวมทั้งบุคลากรและผู้บริการมีความปลอดภัย

สำหรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายเคเบิ้ล ในรพ.สต.รวม 360 แห่ง ที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่ใช้ระบบดาวเทียม เพื่อให้สามารถขอรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ/โรงพยาบาลแม่ข่าย แบบเห็นภาพชัด ทันท่วงที หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง รายงานสถานการณ์/การขอความช่วยเหลือทันต่อสถานการณ์ ประสานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินไปรับผู้ป่วยและดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ.2561-2565แบ่งการพัฒนาเป็น3กลุ่ม ได้แก่พัฒนาต่อยอด รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ติดดาวไปสู่ดิจิทัล การเพิ่มเติมส่วนที่ขาดในพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งด้านโครงสร้างครุภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5ดาว5ดี คือบริหารดีประสานงานดี บุคลากรดี บริการดีและประชาชนสุขภาพดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ลำยง  ธีรนุช ก้อนแก้ว  ขยับ  แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย  เพศภาวะ  โครเอนไซม์ คิวเท็น  สมันไพร  ชุมชนเลิศสุขสม  Call Taker  สุขไม่สูบ  บำรุงโลหิต  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จิตอาสา สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ธนาคารจิตอาสา เปิดโลกอาสา เด็กและเยาวชน  ปีใหม่ปลอดเหล้า  แจกฟรี  สมรรถภาพทางเพศเสื่อม  เรื่องเพศ ครอบครัว ชุนชน มหาสารคาม เพศสัมพันธ์  ผลการทดลอง  ทั่วโลก  นครศรีธรรมราช ค่านิยม ชุมชน สังคม อาหารที่ปลอดจากสารพิษ  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม