ตั้ง 4ทีม เร่งประชาสัมพันธ์ธรรมนูญพระสงฆ์

| |
อ่าน : 941

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ตั้ง 4ทีม เร่งประชาสัมพันธ์ธรรมนูญพระสงฆ์ thaihealth

แฟ้มภาพ

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ขับเคลื่อนต่อเนื่อง ตั้งอนุกรรมการ 4 คณะ สร้างการรับรู้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติกับวัดต้นแบบ วางเป้า1 วัด: 1 รพ.สต. อย่างน้อย 50 วัดทั่วประเทศ ภายในสิ้นปี 2561

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2561 มี พระพรหมวชิรญาณ(ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ มีมติตั้งอนุกรรมการ 4 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ มีพระราชเมธี (วิชา อภิปญโญ) ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสงฆ์ และผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมเป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายฆราวาส 2.คณะอนุกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฎฐาก มีพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร (สุทิตย์ อาภากโร) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสงฆ์ และอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฆราวาส 3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการสื่อสารสาธารณะ มีพระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสงฆ์ และผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฆราวาส และ 4.คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผน มีประธานและเลขานุการของทั้ง 3 คณะมาร่วมทำงานด้วยกัน เพื่อบริหารให้มียุทธศาสตร์และแผนรองรับต่อไป

นอกจากนี้ยังได้รับทราบถึงการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ระยะสั้น 5 เดือนหรือภายในเดือนธันวาคม 2561 มีวัดต้นแบบ 1 วัด 1 รพ.สต. อย่างน้อย 50 วัดทั่วประเทศ และเป้าหมายปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม โดยขยายผล 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. ไปทุกจังหวัด รวมอย่างน้อย 5,000 วัด

สำหรับผลการดำเนินงานล่าสุด ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 ตามพื้นที่เป้าหมายวัดต้นแบบ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. จำนวน 20 วัดในภาคอีสาน (จังหวัดละ 1 วัด) ขณะนี้จัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์แล้วจำนวน 12 วัด มีพระคิลานุปัฎฐากที่ผ่านการอบรมแล้ว 6 วัด ดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ รวม 20 วัด มีการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ในวัดแล้ว 10 วัด และดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรแล้ว 6 วัด

ด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อยู่ระหว่างให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำทะเบียนพระสงฆ์ทุกวัดและรวบรวมข้อมูลพระสงฆ์ส่งให้สำนักงานส่วนกลางเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ ส่วนกรมการศาสนามีการจัดพิมพ์แผ่นพับ “ทำบุญสุขใจ ใส่ใจสังฆทาน” ฉบับประชาชน เผยแพร่ไปยังเครือข่ายโดยกรมการศาสนา รวมถึงขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และเครือข่ายทางศาสนาในพื้นที่ กทม. สนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม

พร้อมเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติกับวัดต้นแบบ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ และชี้แจงธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในวันประชุมประจำเดือนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อนำไปเผยแพร่ขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์เผยแพร่สปอตวิทยุ แผ่นพับ การถวายสังฆทานคุณภาพ “ทำบุญสุขใจ ใส่ใจสังฆทาน” กับเครือข่ายของกรมการศาสนาและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และถวายสังฆทานถูกต้องตามพระธรรมวินัยต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม