ผลักดัน แผนส่งเสริมกิจกรรทางกายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

| |
อ่าน : 9,376

ที่มา :  สยามรัฐ

ผลักดัน แผนส่งเสริมกิจกรรทางกายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง thaihealth

แฟ้มภาพ

คนไทยทุกกลุ่มวัยต้องมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือดเป็นต้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เปิดตัวแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573  ภายใต้วิสัยทัศน์ ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งนับเป็นแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายฉบับแรกของประเทศไทย

จากการประชุมระดมกำลังของภาคี ทำให้เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด้าน 1.การส่งเสริมพฤติกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย2.การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายและ3.การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฉบับนี้ อิงมาจาก แผนฯ ที่ประกาศโดยสหประชาชาติซึ่งประเทศไทย นำโดยนายกรัฐมนตรีร่วมลงนามในพันธสัญญาที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หนึ่งในเป้าหมายหลัก คือเรื่องการมีสุขภาพดีของพลเมืองโลก นำมาซึ่งการกำหนดแผนร่วมกัน

ผลักดัน แผนส่งเสริมกิจกรรทางกายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง thaihealth

"ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้นำในการกระตุ้นสังคม จึงจำเป็นที่จะต้องมีแผนที่สอดคล้องกับนานาชาติ แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฉบับนี้ จึงเป็นแผนฯ ที่มีความสำคัญต่อพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้พลเมืองไทยทุกคนรู้ว่าการมีกิจกรรมทางกายพอเพียงเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

กิจกรรมทางกาย คือการเคลื่อนไหวร่างกายในทุกอิริยาบถในวิถีชีวิตประจำวัน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กิจกรรมทางกายระดับเบาเป็นการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันที่จะรู้สึกเหนื่อยน้อยกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง ทำให้รู้สึกเหนื่อยปานกลาง เช่น การเดินเร็วปั่นจักรยาน และกิจกรรมทางกายระดับหนัก คือกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยมาก นั่นคือ การออกกำลังกายนั่นเอง

ผลักดัน แผนส่งเสริมกิจกรรทางกายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง thaihealth

ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กล่าวถึงความสำคัญในการผลักดัน แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และรณรงค์ให้ทุกเพศทุกวัยมีกิจกรรมทางกายในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น ว่าหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ คือประเทศไทยรณรงค์เรื่องกีฬามานาน ต่อมาคือการออกกำลังกาย แต่ความรู้ระยะหลังชี้ชัดว่า การเคลื่อนไหว หรือการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนนั้นสำคัญไม่แพ้ไปกว่าการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสัมพันธ์กับโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันสูง

"คนไทย75%เสียชีวิตเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัจจัยเสี่ยงคือพฤติกรรมเนือยนิ่ง ปัจจัยเสริมคือ ความกระฉับกระเฉง นี่จึงเป็นที่มาของแผนฯ ดังนั้น แผนแม่บทฉบับนี้จะช่วยเป็นแนวทางเพื่อช่วยให้คนไทยมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงขึ้น เพราะว่ากิจกรรมทางกายในทุกช่วงวัยยังเพิ่มขีดความสามารถได้ อีก สสส.และภาคีที่เกี่ยวข้องจะพยายามให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเรื่องนี้รวมถึงพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางกายในทุกภาคส่วนทั้งกระทรวง องค์กร และชุมชนต่อไป" ดร.สุปรีดา กล่าว

ผลักดัน แผนส่งเสริมกิจกรรทางกายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง thaihealth

ด้านนางวัฒนาพร  ระงับทุกข์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านระบบการศึกษา จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรมและจัดสภาพแวดล้อม ซึ่งมีวิชาที่เอื้อให้เด็กออกกำลัง นั่นคือ วิชาพลศึกษา นอกจากนี้ ยังมีระบบการเดินเรียน เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายด้วย

ผลักดัน แผนส่งเสริมกิจกรรทางกายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง thaihealth

นายธนา  ยันตรโกวิท  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย กล่าวในเรื่องนี้ว่าส่วนสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ คือ เรื่องผังเมืองและท้องถิ่นซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายใน 2 มิติคือ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องสถานที่ และการวางผังเมืองที่เอื้ออำนวย 2.ด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายซึ่งมีการศึกษาร่วมกับ สสส. เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำมาประยุกต์กับการออกกำลังกาย เช่น โนราบิก รำกระด้ง เป็นต้น

ผลักดัน แผนส่งเสริมกิจกรรทางกายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง thaihealth

เช่นเดียวกับกระทรวงแรงงานที่มีส่วนเข้าไปดูแลในเรื่องของการดูแลสภาพแรงงานของลูกจ้างและพนักงานทั่วประเทศโดยนายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน  กล่าวว่า ปัจจุบันมีกำลังแรงงานประมาณ 30 กว่าล้านคนคนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันความเจริญเติบโตของประเทศ หากคนเหล่านี้มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ย่อมส่งผลต่อผลผลิต กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในสถานประกอบการ ร่วมกันผลักดัน จัดให้มีกิจกรรม เช่น เดินไปตามจุดต่างๆ ในระหว่างการทำงาน การขึ้นลงบันได การลุกนั่ง และการออกกำลังกายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ กระทรวงแรงงานดำเนินการมาโดยตลอด โดยพร้อมสนับสนุนและทำให้กิจกรรมเหล่านี้แพร่หลายไปในพี่น้องประชาชน รวมไปถึงผู้ใช้แรงงานทุกแห่ง

นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับโลก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม