ส่งเสริมบริโภคอาหารปลอดภัย สร้างรายได้เกษตรกร

| |
อ่าน : 872

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมบริโภคอาหารปลอดภัย สร้างรายได้เกษตรกร thaihealth

แฟ้มภาพ

เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ สร้างรายได้เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 4 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม) จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต/เกษตรกร และผู้บริโภค ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรอันจะนำไปสู่การขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการอาหารทุกระดับ ตลอดทั้งเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นเลิศของเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกษตรกรและประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างจึงสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดำเนินการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทุกแห่ง ลดการเจ็บป่วย ลดรายจ่ายของโรคที่มาจากการปนเปื้อนในอาหาร โดยทางโรงพยาบาลจะจัดซื้อพืชผักสินค้าปลอดสารพิษจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีรายได้และช่องทางการจำหน่าย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย อีกทั้งยังมีแนวคิดขยายโครงการอาหารปลอดภัยไปยังโรงเรียน โรงแรม และชุมชนต่างๆ ต่อไป

ด้านนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ โรงครัวของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด, ศูนย์อาหารที่ผ่านการรับรองเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste, ตลาดนัดสีเขียว (Green Market) ผ่านเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ และร้านค้าสหกรณ์ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์มีตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลครบทั้ง 18 อำเภอแล้ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม