มช. จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในชุมชน

| |
อ่าน : 1,283

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

มช. จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในชุมชน thaihealth

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในชุมชน ตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center for Occupational Health and Safety for Workers in the Northern Region : COHSN) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีทักษะในการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน รวมทั้งสามารถวางแผนแนวทางในการลดปัจจัยเสี่ยงในการทำงานได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม พร้อมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในการดูแลสุขภาพของประชากรวัยแรงงานในชุมชน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานและสมาชิกในครอบครัวให้ดีขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ประชากรวัยแรงงานในประเทศไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ประกอบด้วย ผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการและการค้า รวมทั้งภาคการผลิตที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของชุมชน แรงงานทั้งหมดนี้ เป็นกำลังสำคัญของประเทศเพราะสร้างรายได้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งกลุ่มแรงงานดังกล่าวไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือ มีหลักประกันสุขภาพจากการทำงาน ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยปัญหาด้านอาชีวอนามัยที่พบบ่อยเกิดจากปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน และปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพของคนทำงานส่งผลต่อมูลค่าการผลิตและรายได้ของประเทศในภาพรวม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม