(ร่าง) กำหนดการ เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 485
(ร่าง) กำหนดการ
เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ
(Community Key Actors Summit: Reducing Health Risk Factors,
Enhancing Health Reinforcing Factors)
วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 
ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ 1
09.00 - 09.30 น.     รายงานสถานการณ์...การพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
“การลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ” สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.30 - 10.15 น.     ปาฐกถาพิเศษ “ชุมชนท้องถิ่นฐานพัฒนาสุดยอดผู้นำ”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
10.15 - 10.45 น.     นำเสนอ...องค์ความรู้เพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง และเพิ่มปัจจัยเสริมทางสุขภาพ
โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
10.45 - 12.00 น.     เวทีเสวนา “ทศวรรษการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนท้องถิ่น”
(1) ยุทธศาสตร์ชาติกับการสร้างเสริมสุขภาพ
โดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม*
(2) การสร้างเสริมสุขภาพโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โดย นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ*
(3) คุณลักษณะของผู้นำชุมชนท้องถิ่นที่พึงประสงค์
โดย นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี*
(4) การลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ โดยชุมชนท้องถิ่น
โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส.
ดำเนินรายการโดย นายโมไนย เย็นบุตร*
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 18.00 น.     สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นเสนอนวัตกรรม รอบ 1 “เลิกสูบ...ก็เจอสุข”
ห้องที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 
ห้องที่ 2 ภาคเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ห้องที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 5 ภาคกลาง
ห้องที่ 6 ภาคใต้
สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นเสนอนวัตกรรม รอบ 2 “ลดเมา...เพิ่มสุข”
ห้องที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 
ห้องที่ 2 ภาคเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ห้องที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 5 ภาคกลาง
ห้องที่ 6 ภาคใต้
18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.00 น.     ประชุมร่วม...ศูนย์สนับสนุนวิชาการ-สมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่-สำนัก 3
(1) ประเด็นร่วมในการขับเคลื่อน
(2) เตรียมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ห้องที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 
ห้องที่ 2 ภาคเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ห้องที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 5 ภาคกลาง
ห้องที่ 6 ภาคใต้
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.)
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ 2
09.00 - 09.15 น.     ประมวลผลสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นเสนอนวัตกรรม “เลิกสูบก็เจอสุข-ลดเมาเพิ่มสุข”
โดย นายปวัน พรหมตัน ผู้จัดการ ศวภ.เหนือตอนบน
นางธัญญา แสงอุบล ผู้จัดการ ศวภ.ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
09.15 - 12.00 น.     สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นเสนอนวัตกรรม รอบ 3 “อาหารมั่นคง...ชุมชนปลอดภัย”
ห้องที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 
ห้องที่ 2 ภาคเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ห้องที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 5 ภาคกลาง
ห้องที่ 6 ภาคใต้
สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นเสนอนวัตกรรม รอบ 4 “สร้างภูมิ...คุ้มนิเวศ”
ห้องที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 
ห้องที่ 2 ภาคเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ห้องที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 5 ภาคกลาง
ห้องที่ 6 ภาคใต้
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 18.00 น.     สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นเสนอนวัตกรรม รอบ 5 “ดูแลเด็กปฐมวัย...โดยชุมชนท้องถิ่น”
ห้องที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 
ห้องที่ 2 ภาคเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ห้องที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 5 ภาคกลาง
ห้องที่ 6 ภาคใต้
สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นเสนอนวัตกรรม รอบ 6 “สูงวัยสร้างเมือง...ปฏิบัติการ 5อ. 5ก.”
ห้องที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 
ห้องที่ 2 ภาคเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ห้องที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 5 ภาคกลาง
ห้องที่ 6 ภาคใต้
สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นเสนอนวัตกรรม รอบ 7 “ชุมชนท้องถิ่น...ไม่ทอดทิ้งกัน”
ห้องที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 
ห้องที่ 2 ภาคเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ห้องที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ห้องที่ 5 ภาคกลาง
ห้องที่ 6 ภาคใต้
18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.00 น.     การปฐมนิเทศ...สมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประจำปี 2561
และประชุมเตรียมลงนามความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(1) ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
(2) ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น (ศปง.)
(3) จังหวัดน่าอยู่
(4) สถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ
นำโดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.
 
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ 3
09.00 - 09.30 น.     ประมวลผลสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น
กับนวัตกรรม 7 ประเด็น การลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.30 - 11.00 น.     ความความหวัง...สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น
(1) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
(3) ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
(4) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
(5) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(6) ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(7) ผู้แทนกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. โดย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข*
11.00 - 12.00 น.     ประกาศรายชื่อ 
“สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
12.00 - 12.30 น.     ประกาศสัตยาบัน 
“สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ”
โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
12.30 - 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น.     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(1) ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
(2) ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น (ศปง.)
(3) สถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ
15.00 น.                 เดินทางกลับ
 
หมายเหตุ : 
(1) * อยู่ระหว่างการประสานงาน
(2) กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม