ดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อม ศาสตร์และศิลป์ที่ฝึกได้

| |
อ่าน : 1,499

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์

ดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อม ศาสตร์และศิลป์ที่ฝึกได้ thaihealth

แฟ้มภาพ

ตัวเลขผู้สูงวัยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองนั้น มีเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวกับสังคมสูงวัย ทำให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และผู้ดูแลจำเป็นต้องเป็นการดูแลโดยองค์รวมและครอบคลุมทุกมิติ ไม่ได้ดูแลเรื่องความจำและการรู้คิดจากปัญหาสมองเสื่อมเพียงอย่างเดียว การดูแลเรื่องปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ การดูแลสุขภาพโดยรวม การดูแลเรื่องการดำเนินกิจวัตรประจำวัน การดูแลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านกฎหมายและอื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป

การเจ็บป่วยทางกายทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตด้วย การดูแลจึงจำเป็นต้องครอบคลุมทั้งสุขภาวะทางกายและทางจิตควบคู่กัน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสมองเสื่อมเองและผู้ดูแล จึงมีความสำคัญต่อสุขภาวะทางจิตด้วย

"รู้จริงและเข้าใจสุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม" โดย รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาท และภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลศิริราช ระบุว่า ในปัจจุบันแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ยังมีความรู้ เจตคติและทักษะในการดูแลภาวะสมองเสื่อมจำกัด ในขณะที่ปัญหาสมองเสื่อมกำลังเป็นปัญหาสุขภาพที่คุกคามประเทศมากขึ้น จากการที่ประชากรอายุยืนยาวขึ้น ความตระหนักถึงตัวโรคทำให้มีการคัดกรองและส่งเสริมให้มีการเข้าถึงระบบบริการที่มากขึ้น จึงยิ่งทำให้ปริมาณผู้ป่วยมีมากขึ้นทวีคูณ การเตรียมบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการรับมือกับปัญหาภาวะสมองเสื่อม การดูแลปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ตลอดจนการดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งมักมีปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจำเป็นต้องดูแลทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลไปพร้อมกัน ทางคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช มีโครงการต่างๆสำหรับช่วยในการดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปและพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ตั้งแต่

1.โครงการอบรมทางวิชาการและปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะสมองเสื่อม” สำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป และผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม จัดปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 2.โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เต็มวัน ปีละ 1 ครั้ง จัดประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม การดำเนินโรค การดูแลการดำเนินกิจวัตรประจำวัน การรู้คิด ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ และการทำกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ดูแล 3.โครงการจัดงานวันอัลไซเมอร์โลก เป็นกิจกรรมภาคประชาชนเพื่อเพิ่มความตระหนัก ความสนใจให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ จัดในเดือนกันยายนของทุกปี

4.โครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในคลินิกผู้สูงอายุ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30-09.00 น. ก่อนเวลาตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ เรื่อง “สมองดีสุขภาพแข็ง” โดยบุคลากรในคลินิก ซึ่งจะจัดขึ้นทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุและญาติ ในระหว่างรอการเข้าตรวจกับแพทย์ในคลินิกผู้สูงอายุ 5.การตรวจคัดกรองผู้ป่วยในคลินิกผู้สูงอายุทุกคนที่รับใหม่ โดยการตรวจประเมินความจำ อารมณ์ และประเมินผู้ป่วยเดิมที่สงสัยว่าอาจมีปัญหาด้านความจำและอารมณ์

6.การทำกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิด ในคลินิกผู้สูงอายุโดยนักจิตวิทยาคลินิก สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของความจำระยะแรกและผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะต่างๆ 7.การให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมรายบุคคลที่มีปัญหาเฉพาะ โดยพยาบาลและการใช้สื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกระตุ้นการรู้คิด 8.การให้บริการคำปรึกษาโดยพยาบาลทางโทรศัพท์ เวลาราชการ 9.การให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักโภชนาการในคลินิก และเภสัชกร เช่น เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสาย การดูแลแผลกดทับ การดูแลผู้ป่วยที่นอนนิ่งอยู่กับที่ การเลือกและการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว การใช้ยา เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม