'ความสุข' ของพนักงาน คือรากฐานขององค์กร

| |
อ่าน : 2,644

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'ความสุข\' ของพนักงาน คือรากฐานขององค์กร thaihealth

เมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดเพชรบุรี ด้วยโลเคชั่นของโรงงานที่อยู่ห่างไกลจากเมืองและความเจริญ มาพอสมควร ทำให้ปัญหาแรกๆ ที่ผู้บริหารสะท้อนออกมาให้พวกเราฟัง คือการจะหาคนมาทำงานเป็นเรื่องยาก เมื่อได้แล้วก็อยู่กับบริษัทไม่นาน ก็ลาออก

ทางแก้ไขเบื้องต้นของบริษัท คือ ให้ความสำคัญกับการรับคนในพื้นที่ เข้าทำงานแล้วเน้นการพัฒนาทักษะอย่างเหมาะสม อีกเรื่องที่ทำคือ การทุ่มเท สร้างองค์กรแห่งความสุข ใช้คติ "โรงงานเป็นบ้านหลังที่สอง" ผ่านโครงการ และกิจกรรมที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด Happy Workplace ที่สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว

กิจกรรมที่บริษัททำ มี 2 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ Happy Body และ ด้านการเงิน Happy Money เช่น ชั่งน้ำหนักวัดความดันพนักงานทุกเดือน ส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นประจำ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน จัดโครงการ ออมเงินและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน โดยดอกผลที่เกิดขึ้นจากกองทุนก็นำไปทำกิจกรรม CSR นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานสร้างรายได้เสริม ทั้งการปลูกผักสวนครัวในรั้วโรงงาน การเลี้ยงปลา โดยใช้อาหารปลาที่ผลิตจากโรงงาน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

\'ความสุข\' ของพนักงาน คือรากฐานขององค์กร thaihealth

สิ่งที่เกิดขึ้นได้ผลค่อนข้างดีจากความร่วมมือของพนักงานและผู้บริหาร จากกิจกรรมที่ดูธรรมดาทั่วไป แต่กลับส่งผลให้หลายชีวิต มีความสุข สมดุลมากขึ้น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเงิน และปัญหาครอบครัว ลดน้อยลง พนักงานรายวันบางคนสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตที่ล้มเหลวจนสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญา เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนได้ ที่สำคัญคือ คุณภาพชีวิตที่ดีก็ส่งผลให้คุณภาพงานดีขึ้นด้วย เมื่อพนักงานไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลก็ทำให้มีสมาธิในการทำงาน สามารถทุ่มเทพลังให้กับงานได้อย่างเต็มที่ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

และผมก็เหลือบไปเห็นกระปุกออมสินหลายใบตั้งอยู่ที่มุมเก็บเอกสารของหน่วยงาน กระปุกแต่ละใบจะมีชื่อของพนักงานเขียนติดอยู่ คำถามที่เกิดขึ้นในใจ คือ เอากระปุกมาตั้งแบบนี้ ทำไมเงินในกระปุกถึงไม่หาย..! พอได้ถามพนักงานท่านหนึ่งก็รู้ว่าสิ่งที่โรงงานทำนอกจากจะช่วยให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการใช้เงินแล้ว เมื่อชีวิตมีความพอเพียงก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น การแลกเปลี่ยนความคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้พนักงานรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โต และสิ่งสำคัญ คือ สังคมที่ศรัทธาในความดีทำให้ทุกคนมีความไว้วางใจ รู้ รัก สามัคคีเหมือนดั่งที่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสสอนเราไว้.. กระปุกออมสินบนหลังตู้ เอกสารเหล่านั้น ทำให้ผมเห็นถึงรูปธรรมความสำเร็จและพลังที่โรงงานแห่งนี้ สร้างให้กับพนักงานได้อย่างแท้จริง

\'ความสุข\' ของพนักงาน คือรากฐานขององค์กร thaihealth

หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างคนเก่งและคนดี แต่พฤติกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเท กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรจัดขึ้นควรมีทิศทางที่สนับสนุนการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข รวมทั้งคำนึงถึง Triple Bottom Line การสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างพื้นฐานความยั่งยืนให้กับองค์กร เพราะ "คน" ถือเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ที่กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556

การให้ความสำคัญกับพนักงานมากกว่าแค่คนทำงาน แต่ดูแลไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในการทำงานของพนักงาน ถือว่ามีส่วนสำคัญกับผลิตภาพบุคลากร (Human Productivity) อย่างมาก เพราะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมพื้นฐานที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงาน (Morale) พนักงานที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงวัฒนธรรมในการทำงานที่เปิดรับฟังความคิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยนสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ และ การยกย่องชมเชย จะส่งผลให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลงาน เรียกได้ว่า "งานได้ผล คนเป็นสุข"

สิ่งที่องค์กรดำเนินการให้กับพนักงานแบบนี้ อาจจะไม่ได้เห็นผลอย่าง ชัดเจนในระยะสั้น แต่ในระยะยาวแล้ว การมีรากฐานที่แข็งแรง มั่นคง ย่อมทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ถ้าพนักงานทุ่มเทให้กับองค์กรเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของตัวเอง นอกจากผลิตภาพที่ดีจะเกิดขึ้นแล้ว ความร่วมมือ ร่วมใจสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรใฝ่ฝันก็จะเกิดขึ้น ได้อย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ก่อโรค  รสชาติอาหาร  สังคมปลอดบุหรี่  ไอโอดีน  สมุดความดี  นวดเพื่อสร้างความผ่อนคลาย  แหล่งเรียนรู้  งานแข่งเรือ โขนชิงธง วัฒนธรรม ลุ่มน้ำ หลังสวน  คำเตือนซองบุหรี่  อาคารเพื่อการพัฒนาเด็ก  ไขมันในร่างกาย  ใส่ใจพลังงานทางเลือก  ยารักษาโรคมะเร็ง  กลูโคซามีน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  อัตราผู้เสียชีวิต  อาหารมัน  รณรงค์ไม่สูบบุหรี่  เพชรบุรี หนังใหญ่ วัดพลับพลาชัย เรียนรู้ ละครชาตรี  องค์ความรู้