รื้อระบบทันตกรรม-เพิ่มการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย

| |
อ่าน : 1,102

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

รื้อระบบทันตกรรม-เพิ่มการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ลุย "จัดฟัน-ฟันปลอมเถื่อน" สุดอันตราย รื้อระบบทันตกรรม-เพิ่มการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย

นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561-2562 เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ได้มีมติรับรองร่างระเบียบวาระเพื่อเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 เพิ่มเติม ในประเด็น “การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม” ตามที่คณะอนุกรรมการวิชาการเสนอ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและรับบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย เพิ่มความเป็นธรรมในการเข้ารับบริการ และแก้ไขปัญหาการจัดฟันและทำฟันเทียมเถื่อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาวะของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายภาคส่วน ไม่เฉพาะงานด้านสาธารณสุขและทันตแพทย์เท่านั้น

สำหรับประเด็น “การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม” นี้ เป็นการพัฒนาข้อเสนอโดยทันตแพทยสภา แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และวิทยาลัยการคุ้มคองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม นับเป็นระเบียบวาระที่ 4 แล้วหลังจาก คจ.สช.เห็นชอบระเบียบวาระไปก่อนหน้านี้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs) 2.การสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 3.ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sport : Social Responsibility for Child Health)

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม คจ.สช. ยังรับทราบความก้าวหน้าของร่างระเบียบวาระการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองฯ ว่า คณะทำงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการผังเมืองและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อทำความเข้าใจให้มติไปสู่การปฏิบัติได้จริง รวมถึงรับทราบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาข้อเสนอเรื่องอีสปอร์ตเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ คจ.สช. ยังได้เห็นชอบกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่ายเสนอ และในปีนี้ยังมีการมุ่งเน้นทำความเข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังภาคีเครือข่ายเยาวชนสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในช่วงปลายปี ขณะเดียวกันยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือทำงานด้านสาธารณะต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม