10 รพ.ชุมชน เพิ่มบริการด้านสุขภาพ

| |
อ่าน : 1,856

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

10 รพ.ชุมชน เพิ่มบริการด้านสุขภาพ thaihealth

10 โรงพยาบาลชุมชน เพิ่มบริการด้านสุขภาพ

การทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ "ห่างไกล" เข้าถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ง "โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ" เพื่อให้บริการด้านสุขภาพเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดนิทรรศการมิติใหม่ของการออกแบบ โรงพยาบาลเพื่อชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยแนวคิด "โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล" สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน "เปลี่ยนโฉม" 10 โรงพยาบาลชุมชนนำร่อง พร้อมบริการหลังปรับปรุงสภาพแวดล้อมเป็นมิตร ดูแลกาย ใจ พร้อมกันในปี 2562

โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นี้ จะเป็นต้นแบบในการพัฒนา "โรงพยาบาลชุมชน" ทั่วประเทศ

นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข สำนักงานปลัด สธ. กล่าวว่า การทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นนโยบายของสธ.ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขึ้นรวม 10 แห่งทั่วทุกภาค นำร่องด้านการบริหารจัดการแนวใหม่ พัฒนาคุณภาพเท่าเทียมระดับสากล ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนอย่างแท้จริง

มีระบบการบริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาครัฐ ร่วมเป็นกรรมการโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการรักษา ฟื้นฟูแบบองค์รวม ในระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ ที่เชื่อมโยงสถานีอนามัย และหน่วยบริการด้านสุขภาพอื่นๆ

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 10 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะให้บริการได้ในปี 2562

10 รพ.ชุมชน เพิ่มบริการด้านสุขภาพ thaihealth

ด้าน นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานด้กรรมการคนที่ 2 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) บอกว่า การมีสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตและความอยู่ดีกินดีของ ทุกคนในสังคมที่มีสิทธิได้รับบริการสุขภาพที่ดี จัดสรรการบริการอย่างสะดวกและทั่วถึง โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม พระเกียรติฯ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ระบบสุขภาพและสาธารณสุข โดยเฉพาะวิธีการดำเนินงานที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดในแผนปฏิบัติ โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคชุมชนและภาคสถานศึกษา ร่วมกันออกแบบโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้รับและผู้ให้บริการของโรงพยาบาล เริ่มตั้งแต่การออกแบบและจัดการอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ ผังบริเวณ

รวมถึงพื้นที่ของชุมชนแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย สะดวกเหมาะแก่การบริการ สร้างบรรยากาศต้อนรับ ลดภาวะตึงเครียด รองรับกิจกรรมที่เอื้อต่อการรักษา ช่วยป้องกันการเกิดโรค และสามารถส่งเสริมการสร้างสุขภาวะทั้งกาย ใจ สังคมและจิตปัญญา ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 10 แห่ง จะเป็นโรงพยาบาลต้นแบบให้แก่โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ

10 รพ.ชุมชน เพิ่มบริการด้านสุขภาพ thaihealth

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ถือเป็นความภูมิใจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านความร่วมมือระหว่าง สธ. สสส.

"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพและการบริการทางสาธารณสุข จนกลายเป็นโรงพยาบาลที่มาก กว่าโรงพยาบาล ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของ โรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย ซึ่งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล ที่ไม่เพียงรองรับบริการทางสุขภาพและสร้างสุขภาวะที่ดี แต่ยังมีบทบาทในการบริการต่อกิจกรรมเชิงสังคม และแสดงความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม" ผศ.รัชดกล่าว

สำหรับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี 2.โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา 3.โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู 4.โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดระยอง 5.โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี 6.โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง 7.โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส 8.โรงพยาบาล วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 9.โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ และ 10.

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่งทั่วทุกภาคนี้จะเป็นแนวทางให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา และพัฒนาคุณภาพให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อชุมชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม