ปศุสัตว์เตรียมแผนป้องกัน อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

| |
อ่าน : 1,291

ที่มา : แนวหน้า

ปศุสัตว์เตรียมแผนป้องกัน อหิวาต์แอฟริกาในสุกร  thaihealth

แฟ้มภาพ

อธิบดีปศุสัตว์สั่งเตรียมแผนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดเข้าไทย

นายสัตวแพทย์(น.สพ.) สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ขณะนี้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) กำลังระบาดอย่างรุนแรงในประเทศจีน ทำให้สุกรป่วยและตายจำนวนมาก โดยโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่น(exotic disease) สำหรับประเทศไทย เริ่มต้นเกิดขึ้นในทวีปยุโรป ต่อมาแพร่กระจายเข้าสู่ภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น

สำหรับโรคไวรัสที่ก่อโรค AFS นี้มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง เมื่อสุกรติดโรคจะป่วยและตายเป็นจำนวนมาก แต่หากสุกรตัวใดหายป่วยจะเป็นพาหะของโรคไปตลอดชีวิต เป็นโรคที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังไม่มีไม่มีวัคซีนป้องกัน เชื้อโรคนี้ไม่ติดต่อสู่คน แต่จะสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงและผลิตสุกรในประเทศที่เกิดการระบาดเป็นอย่างมาก ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเตรียมแผนความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาห์ในสุกรขึ้น โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเพื่อเร่งกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากโรคนี้สามารถปนเปื้อนมากับคน นักท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุก

ทั้งนี้ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออกร่วมกันหามาตรการเฝ้าระวังโรคนี้อย่างเร่งด่วน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวอีกว่า ได้เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำหรับตรวจชันสูตรและยืนยันโรค AFS ซึ่งสามารถได้ผลตรวจภายใน 3 ชั่วโมง ตรวจได้ครั้งละ 24 ตัวอย่างเพื่อที่หากพบเชื้อไวรัสก่อโรคจะได้เร่งป้องกันและควบคุมการระบาดได้อย่างทันท่วงที และได้สั่งให้ด่านกักกันสัตว์ทั้งที่ท่าอากาศยานนานาชาติและชายแดนทั่วประเทศให้เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าซากสุกรเข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด ที่ผ่านมาเมื่อพบ ได้ตรวจยึด และทำลายทิ้ง สำหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเร่งหามาตรการป้องกันโรคแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยและกำหนดแผนเผชิญเหตุ หากพบโรคเพื่อควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม