กำหนดการ เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น

โดย
| |
อ่าน : 359
กำหนดการ
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่
โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน 
รวมพลเครือข่ายสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น 
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่าย
09.00 - 09.30 น.     สรุปภาพรวมการดำเนินงาน “สานพลังวิจัย มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า 
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
09.30 - 10.00 น.     ปาฐกถาพิเศษ “บทบาทและภารกิจ สถาบันวิชาการ-ชุมชนท้องถิ่น-สสส.”
โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส.
10.00 - 11.00 น.     จุดประกายแนวคิด “มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุญยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เวทีเสวนา “สานพลัง....คู่ความร่วมมือ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย 
• ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
• นายสมาน วังแสง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน
• รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• ผศ.ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
11.00 - 12.00 น.     เวที Forum : นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย...มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามประเด็น (แบ่งห้องย่อย) ดังนี้
ประเด็นอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเครือข่าย
ร่วมอภิปรายโดย 
• ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ
• นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
• ผศ.สมคิด ทุ่นใจ  นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• นายไพโรจน์ พวงทอง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
• นายขวัญประชา วันสนิท ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมวีนัส 1
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเครือข่าย 
ร่วมอภิปรายโดย 
• นายประสพชัย อารีวงศ์ นายก อบต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
• อาจารย์ ดร.จำรัส อินทลาภาพร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
• นางสาววัลยา พนาวัลย์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วัดประดู่ 
• อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
• นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องประชุมวีนัส 2
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเครือข่าย
ร่วมอภิปรายโดย 
• อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
• นางเสริมศรี ทองสกุล  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางนุ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
• นายอะหมาด หมาดสตูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
• นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประเด็นการดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุมวีนัส 3
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเครือข่าย 
ร่วมอภิปรายโดย 
• ดร.ประภาดา ชมภูนิตย์  อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์ 
• อาจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
• จ่าสิบเอกราเชนทร์ บุญกำพร้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย 
• ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง  นักวิจัย มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 
ดำเนินรายการโดย อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประเด็นการจัดการขยะ ณ ห้องประชุมวีนัส 4
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่าย
ประเด็นการจัดการขยะ
ร่วมอภิปรายโดย 
• นายนิคม สีสุใบ  ตัวแทนนักวิจัยในพื้นที่ 
• อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
• นายสรศักดิ์ จันทร์เหลือง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.ป่าสังข์
• นางกฤตนิกา เศษจันทร์ รองปลัด อบต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด     
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. เมษยา บุญสีลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น.     แบ่งห้องย่อยนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Oral Presentation) รายประเด็น ดังนี้
นักวิจัยนำเสนอและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ (เรื่องละ 30-40 นาที)
ประเด็นอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเครือข่าย 
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ลำดับการนำเสนอ
เรื่องที่ 1 การศึกษาและพัฒนาแนวทางในการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับชุมชนตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จัดหวัดน่าน
ผู้นำเสนอ อาจารย์วรรณี ทองระย้า และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่องที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกรเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่องที่ 3 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น  ของชุมชน ห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ : ประเพณีกวนข้าวทิพย์
ผู้นำเสนอ อาจารย์สุพัตรา เจริญภักดีบดีรัฐ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องที่ 4 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น  ของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ภูมิปัญญารากบัวเชื่อม
ผู้นำเสนอ อาจารย์สุพัตรา เจริญภักดีบดีรัฐ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องที่ 5 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม
ผู้นำเสนอ อาจารย์วนิดา ชัยชนะ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องที่ 6 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืช โดยวิธีชีววิธี กรณีศึกษาการคัดแยกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และการทดสอบต่อเชื้อก่อโรคที่แยกจากดินในแปลงเกษตร กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดอุตรดิตถ์ พระนครศรีอยุธยา
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.เมธานี หอมทอง และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมวีนัส 1
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเครือข่าย 
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. พิทักษ์พงษ์ ป้อมปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลำดับการนำเสนอ
เรื่องที่ 1 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย 
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่องที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรวนเกษตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนประชาชนอุทิศ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้นำเสนอ ผศ.ดร.อุดม คำขาด หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่องที่ 3 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษาตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ผู้นำเสนอ อาจารย์นงลักษณ์ ใจฉลาด และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องที่ 4 การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้นำเสนอ อาจารย์อุมาภรณ์ ยศเจริญ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก กรณีศึกษา ทต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ผู้นำเสนอ อาจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องที่ 6 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
ผู้นำเสนอ อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องวีนัส 2
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีและเครือข่าย 
ดำเนินรายการโดย นางสาวกัญญารัตน์ แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ลำดับการนำเสนอ
เรื่องที่ 1 รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่าย
ผู้นำเสนอ ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่องที่ 2 รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบ การบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ผู้นำเสนอ อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่องที่ 3 แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ผู้นำเสนอ อาจารย์พิชญา เหลืองรัตนาเจริญ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องที่ 4 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียงรูปแบบครัวเรือน (Family Model) ของชุมชนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
ผู้นำเสนอ อาจารย์อารีย์ ปรีดีกุล และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องที่ 5 การนำเสนอรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของ อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.มัสลิน บัวบาน และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ผู้นำเสนอ อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเด็นการดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุมวีนัส 3
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเครือข่าย
ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง และ อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลำดับการนำเสนอ
เรื่องที่ 1 รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของตำบลและภาคีพื้นที่ภาคเหนือ
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่องที่ 2 ประสิทธิผลของการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอ ผศ.ยุวดี ตรงต่อกิจ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องที่ 3 ชุมชนนำร่องลดเสี่ยงโรคเบาหวานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้นำเสนอ อาจารย์กู้เกียรติ ก้อนแก้ว และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องที่ 4 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมตาราง 9 ช่อง และทดสอบสมรรถภาพ ในตำบลแก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ผู้นำเสนอ อาจารย์กมลวรรณ บุตรประเสริฐ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องที่ 5 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยการส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง อบต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
ผู้นำเสนอ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่องที่ 6 การพัฒนาการจัดการสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ผู้นำเสนอ ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประเด็นการจัดการขยะ ณ ห้องประชุมวีนัส 4
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่าย
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. เมษยา บุญสีลา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลำดับการนำเสนอ
เรื่องที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน 
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่องที่ 2 การสร้างต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับชุมชน 
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่องที่ 3 การศึกษาปัญหาการทิ้งและการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ผู้นำเสนอ อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องที่ 4 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้นำเสนอ อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องที่ 5 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผู้นำเสนอ อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่องที่ 6 รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้นำเสนอ อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
17.00 - 18.00 น.     Poster Presentation (รอบ 1)
โดย นักวิจัยของสถาบันวิชาการและนักวิจัยพื้นที่
18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
 
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน รวมพลเครือข่ายสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
09.00 - 11.00 น.     แบ่งห้องย่อยนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Oral Presentation) ต่อ ดังนี้
ประเด็นอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม 
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และเครือข่าย 
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. สิริวดี พรหมน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ลำดับการนำเสนอ
เรื่องที่ 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้องงอก กลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่องที่ 8 คุณภาพการผลิตกะปิกุ้งเคย เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าในตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ผู้นำเสนอ ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่องที่ 9 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร-ข้าวหอมมะลิ โดยการจัดการตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ผู้นำเสนอ อาจารย์ศรีนวล แตงภู่ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่องที่ 10 การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร ผักปลอดสารพิษ โดยการจัดการตนเอง : เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้นำเสนอ ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเครือข่าย 
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. พิทักษ์พงษ์ ป้อมปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลำดับการนำเสนอ
เรื่องที่ 7 การพัฒนาชุดสื่อด้านโภชนาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก 
ผู้นำเสนอ อาจารย์แก้วตา ริ้วเชี่ยวโชติ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องที่ 8 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ผู้นำเสนอ อาจารย์ณัฐธยา อังคประเสริฐกุล และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องที่ 9 แนวทางการเสริมพลังเยาวชนต้นแบบ ลดเหล้า เทศบาลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ผู้นำเสนอ อาจารย์ณัฐพล วงษ์รัมย์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องวีนัส 2
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และเครือข่าย 
ดำเนินรายการโดย นางสาวกัญญารัตน์ แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ลำดับการนำเสนอ
เรื่องที่ 7 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางนุ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และคณะ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่องที่ 8 การสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายสมุนไพรไทยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ผู้นำเสนอ ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่องที่ 9 แนวทางการเสริมสร้างความเข็มแข็งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ของชุมชนในพื้นที่ภาคตะออกเฉียงเหนือ
ผู้นำเสนอ อาจารย์ผกามาศ มูลวันดี และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่องที่ 10 รูปแบบช่องทางการจำหน่ายสินค้าของกล่มโรงสีข้าวบ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชัยชนะจังหวัดยโสธร
ผู้นำเสนอ อาจารย์แก้วมณี อุทิรัมย์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเด็นการดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุมวีนัส 3
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเครือข่าย 
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง และ อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลำดับการนำเสนอ
เรื่องที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้นำเสนอ ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่องที่ 8 แนวทางการพัฒนาอาชีพทีเหมาะสมของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ผู้นำเสนอ ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่องที่ 9 การเสริมสร้างสุขภาพทางกายโดยกิจกรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าในผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้นำเสนอ อาจารย์วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่องที่ 10 ระบบสารสนเทศการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาตำบลโคกขมิ้น 
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้นำเสนอ อาจารย์แสงดาว นพพิทักษ์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเด็นการจัดการขยะ ณ ห้องประชุมวีนัส 4
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่าย 
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. เมษยา บุญสีลา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลำดับการนำเสนอ
เรื่องที่ 7 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล คลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่องที่ 8 การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำไปใช้ประโยชน์ขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่องที่ 9 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลด ปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วน ตําบลเมืองบัว อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ผู้นำเสนอ อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
เรื่องที่ 10 การเพิ่มมูลค่าขยะจากกระบวนการจัดการคัดแยกขยะใน ชุมชน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สําหรับประโยชน์ใช้สอยใน ครัวเรือน ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าสังข์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้นำเสนอ อาจารย์เมษยา บุญสีลา และคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(นักวิจัยนำเสนอและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ เรื่องละ 30-40 นาที)
12.00 - 12.00 น.     Poster Presentation (รอบที่ 2)
โดย นักวิจัยของสถาบันวิชาการและนักวิจัยพื้นที่
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.50 น.     สะท้อนมุมมองการการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ 5 ประเด็น 
โดย ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (คนละ 10 นาที)
1. ประเด็นอาหารปลอดภัย
2. ประเด็นเด็กและเยาวชน
3. ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน
4. ประเด็นการดูแลสุชภาพ
5. ประเด็นการจัดการขยะ
13.50 - 14.15 น.     สะท้อนมุมมองการดำเนินงาน : สานพลังคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น
สู่การพัฒนาที่ยังยืน 
โดย
• อาจารย์พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3
• รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.15 - 14.30 น.     นำเสนอข้อมูล “ผลการสังเคราะห์งานวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ชุดโครงการวิจัย
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
โดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต ฉิมสวย 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14.30 - 15.00 น.     ข้อเสนอแนะต่อการสนับสนุนให้เกิดสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น 
และปิดการประชุม
โดย
• นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
หมายเหตุ : 
ภายในห้องใหญ่:ประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม มีโปสเตอร์นิทรรศการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของ 5 มหาวิทยาลัยฯ และรูปแบบการทำงานมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น (สังเคราะห์ภาพรวม) ติดตั้งที่ห้องใหญ่:ประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม)
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม