กำหนดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้

โดย
| |
อ่าน : 283
กำหนดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้
วันที่ 16-17 กันยายน 2561
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
16 กันยายน 2561
08.00 - 08.45 น.     เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้
08.45 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น.     กล่าวต้อนรับ
โดย นายประเวศน์  โปธิตา นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้
09.10 - 10.30 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ตามสถานีเรียนรู้
โดย นางเจริญวรรณ มงคลจีระอุทัย รักษาการหัวหน้า ศพด.ทต.ออนใต้
10.30 - 11.00 น.     ให้ข้อเสนอแนะ
โดย นางสาวญัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สสส.
11.00 - 11.30 น.     ผลงานการขับเคลื่อนระบบและกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  โชติบาง ผู้จัดการโครงการ COACT
11.30 - 11.45 น.     ความสำเร็จที่ผ่านมา
โดย ตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด
11.45 - 12.00 น.     ความสำเร็จที่ผ่านมา
โดย ตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.     สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย คณะทำงานโครงการ COACT
 
17 กันยายน 2561
08.45 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 11.00 น.     การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย นางเจริญวรรณ มงคลจีระอุทัย และครู TOT
11.00 - 12.00 น.     สรุปและให้ข้อเสนอแนะ
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมกิจกรรม
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม