สนข.เร่งแผนแม่บทระบบขนส่งรองรับสังคมสูงวัย

| |
อ่าน : 2,084

ที่มา :  MGR Online

สนข.เร่งแผนแม่บทระบบขนส่งรองรับสังคมสูงวัยในอนาคต thaihealth

แฟ้มภาพ

สนข.ศึกษาแผนแม่บท จัดทำมาตรฐานกลางสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึงระบบคมนาคมและขนส่งมวลชน รองรับประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดสรุป ชง คจร.ปี 62 ขณะที่คัดเลือกนำร่องออกแบบ สถานีรถไฟขอนแก่น,ท่าเรือสีชัง,สนามบินภูเก็ตและสถานีขนส่งเชียงราย เป็นต้นแบบ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ครั้งที่ 1ว่า ตามยุทธศาสตร์คมนาคม 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุ ได้กำหนดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการ และการบริการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ ที่เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมหรือ Inclusive Transport ซึ่งที่ผ่านมาระบบขนส่งสาธารณะไม่ได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ โดยยึดหลัก Universal Design ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง

โดยสนข.ได้จัดทำมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ ให้บริการขนส่ง ที่ปรับปรุงออกแบบตามหลัก Universal Design และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม นำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงยกระดับสภาพกายภาพอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของตน และมาตรฐานยานพาหนะประเภทต่างๆ เช่น รถโดยสาร เรือโดยสาร รถไฟ รถไฟฟ้า รถยนต์สาธารณะ และอากาศยาน ที่สามารถรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ เช่น สนามบินยึดตามมาตรฐานICAO ,สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ เสร็จเมื่อปี 60 และเตรียมเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(คจร.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบเพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นต้นแบบ โดยยานพาหนะเดิมจะต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย

นอกจากนี้ยังมี มาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน โดยกำหนดให้มีหลักสูตรในการอบรมทักษะบริการ และหลักสูตร การตรวจ ออกแบบ

สำหรับแผนแม่บทสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน นั้น นอกจากกำหนดรายละเอียดของมาตรฐานยานพาหนะ อาคารสถานีแล้ว จะกำหนดถึงผู้ที่ต้องปฎิบัติตาม เช่น หน่วยงานรัฐ,องค์กรท้องถิ่น,ผู้ประกอบการ กำหนดงบประมาณ. ละกรอบเวลาในการดำเนินการ ระยะสั้น ,กลาง,ยาว เป็นต้น. โดยถือเป็นมาตรฐานกลาง โดยจะใช้เวลาศึกษา 12 เดือน(มี.ค.61- มี.ค.62) งบประมาณ 37 ล้านบาท

ขณะที่ได้ คัดเลือกต้นแบบ 4 แห่ง ที่ยังไม่ได้มีการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน. ได้แก่ สถานีขนส่งเชียงราย,สนามบินภูเก็ต,สถานีรถไฟทางคู่ขอนแก่น,ท่าเรือเกาะสีชัง เพื่อวางเกณฑ์ ออกแบบและคัดเลือก เพื่อปรับปรุงเป็นต้นแบบในปี 62 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม