กำหนดการเวทีสมัชชา บทบาทองค์กรผู้บริโภคกับรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 243
กำหนดการเวทีสมัชชา
บทบาทองค์กรผู้บริโภคกับรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย
วันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
09.00 - 09.15 น.     ลงทะเบียน
09.15 - 09.25 น.     กล่าวเปิดงาน
โดย รศ.ดร จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
09.25 - 09.30 น.     ชมวิดีทัศน์ ทุกข์คนที่อยู่ข้างหลัง
09.30 - 10.00 น.     บรรยายพิเศษ “อนาคตองค์กรผู้บริโภคกับงานด้านรถโดยสารปลอดภัย”
โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
10.00 - 11.30 น.      นำเสนอ บทบาทองค์กรผู้บริโภคกับการขับเคลื่อนงานรถโดยสารสาธารณะ 6 ภาค
นำเสนอโดย กลไกเครือข่ายผู้บริโภค 6 ภาค
รูปแบบที่ 1 ด้านการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
รูปแบบที่ 2 ด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมการทำงานรถโดยสารปลอดภัย
รูปแบบที่ 3 ด้านความร่วมมือการทำงานรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย
ดำเนินรายการโดย นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักจัดรายการวิทยุ FM 96.5
11.30 - 12.15 น.      พิธีมอบรางวัลคลิปบทบาทองค์กรผู้บริโภคกับการขับเคลื่อนงานรถโดยสารสาธารณะ
พิธีมอบโล่เกียรติคุณองค์กรผู้บริโภค
12.15 - 13.15 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 15.30 น.     นำเสนอความคาดหวังรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ปี 2562
นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
นางสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
ดำเนินรายการโดย นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย
 
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.     กล่าวเปิดงาน
โดย นางสาวบุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
09.15 - 09.30 น.     ชมวิดีทัศน์ เสียงของหนู
09.30 - 10.00 น.     บรรยายพิเศษ อนาคตงานรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย
โดย นายนิกร จำนง ประธานมูลนิธิไทยปลอดภัย
10.00 - 11.30 น.     สภาผู้บริโภค มาตรการสำคัญในการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย
• นางอัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• นางธีราธัญญ์ วราภัค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 จังหวัดสงขลา
• นายมานิต คงเจริญ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม
• นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
• นางสาวปาณิสรา ดวงภูมิเมศ เครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก
• นายภูไพฑูรย์ ภูกองชัย เหรัญญิกชมรมคนขับรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนพญาเม็งราย
ดำเนินการโดย
• นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ประธานสภาผู้บริโภค
• นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ เลขาสภาผู้บริโภค
11.30 - 12.00 น.     พิธีมอบโล่เกียรติคุณโรงเรียนที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนงานรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.     แบ่งกลุ่มย่อย ทิศทางการทำงานรถรับส่งนักเรียน ปี 2562
ห้องที่ 1 กลุ่มโรงเรียน/ผู้ปกครอง
ห้องที่ 2 กลุ่มหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานขนส่ง ปภ. เป็นต้น
ห้องที่ 3 กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค
15.00 - 15.30 น.     นำเสนอ
ผลการแบ่งกลุ่ม และสรุปประเด็น

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม