สธ.ตั้งเป้าให้รพ.ชุมชน เป็น Smart Hospital

| |
อ่าน : 972

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

สธ.ตั้งเป้าให้รพ.ชุมชน เป็น Smart Hospital thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.ตั้งเป้าให้รพ.ชุมชน เป็น Smart Hospital รับผู้ป่วยดูแลต่อจากรพ.ใหญ่ก่อนกลับบ้าน

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปี 2561 เพื่อพัฒนาความรู้วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การบริหารจัดการ เสริมสร้างความสามัคคี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน พร้อมทั้งมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่เกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติราชการในโรงพยาบาลชุมชนนานกว่า 25 ปี และ 30 ปี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

นายแพทย์เจษฎา ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนวโน้มการเกิดโรคมีการเปลี่ยนแปลงจากความเจริญ การสื่อสารและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นสมาร์ท ฮอสปิตัล (Smart Hospital) ที่มีการนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเพิ่มความสะดวกในระบบบริการ การจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย การบริหารจัดการ และมีศักยภาพในการรับผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตจากโรงพยาบาลใหญ่ เน้น 3 โรค คือโรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่สมอง และบาดเจ็บกระดูกสันหลัง เพื่อให้การดูแลรักษาและเตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับบ้าน (Intermediate Care) ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ รวมทั้งทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลใหญ่ เช่น ทีมหมอครอบครัว คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) รพ.สต.ติดดาว “ได้เน้นย้ำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเจ้าหน้าที่ ดูแลสวัสดิการและความก้าวหน้า ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับบริการ ลดปัญหาความไม่พึงพอใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นายแพทย์เจษฎากล่าว 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดจำนวน 781 แห่งครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ สะดวก ใกล้บ้าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม