ลดปัญหามลพิษอากาศได้อย่างไร

| |
อ่าน : 3,330

ที่มา : หนังสือชีวิตติดฝุ่นอันตราย

ลดปัญหามลพิษอากาศได้อย่างไร thaihealth

แฟ้มภาพ

ปัญหาฝุ่นละอองหรือหมอกควันพิษไม่ใช่เรื่องไกลตัว  เพราะสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์  ฉะนั้นหากมนุษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะช่วยลดปัญหามลพิษอากาศได้

1.รถยนต์

 • ใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วสำหรับรถเครื่องยนต์เบนซินหรือน้ำมันดีเซลกลั่นอุณหภูมิต่ำ สำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลา
 • ติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสีย
 • เปลี่ยนมาระบบการขนส่งที่มีมลพิษน้อยและหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดการแพร่ควันท่อไอเสียรถยนต์

2.เศษพืชและวัสดุการเกษตร

 • ลดการเผา  แต่ควรนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นอกจากพืชผักปลอดภัย ดินก็จะไม่ถูกทำลาย
 • ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกสร้างสวนป่าแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นรูปแบบการเกษตรสำคัญที่สามารถลดการเผาไปได้จำนวนมาก

3.สร้างพื้นที่สีเขียว

 • ปลูกต้นไม้รอบบ้านเพื่อช่วยกรองฝุ่นและดูดมลพิษ
 • เลิกสูบบุหรี่
 • หมั่นทำความสะอาดพื้นที่อยู่อาศัย

4.ขยะหรือวัสดุเหลือใช้

 • ลดการเผาทำลาย เปลี่ยนเป็นรวบรวมวัสดุเหลื้อใช้ไปขายเพื่อสร้างรายได้
 • ลดและเลิกการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีสารประกอบของสารที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) และสารไฮโดรฟลูโอคาร์บอน (HCFC)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
 • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม