งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นจากรั้วราชภัฏ

| |
อ่าน : 4,177

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ researchexpo.nrct.go.th

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นจากรั้วราชภัฏ thaihealth

ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เป็นการเปิดเวทีให้กับนักวิจัยได้มีโอกาสแสดงผลงาน แนวความคิดในการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาปากท้องของ คนไทย ตลอดจนตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งไม่เฉพาะแต่นักวิจัยมืออาชีพเท่านั้นที่ได้ร่วมแสดงผลงาน แต่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

อย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย

เริ่มจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำผลงานต่อยอดความคิดเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นประจำจังหวัด ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเฉพาะการจำหน่ายผลมะม่วงน้ำดอกไม้เพียงเท่านั้น ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา จึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำส่วนอื่นๆ ของมะม่วงน้ำดอกไม้มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการศึกษาพบว่า ใบ ดอก ของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เช่นเดียวกับผลมะม่วง มีรสเฝื่อนเล็กน้อย สรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย รักษาโรคเบาหวานได้ จึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ "ชาดอกและใบมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง" นอกจากนี้ในส่วนของใบมะม่วงยังได้นำไปต่อยอดงานวิจัยสำหรับผลิตเป็นชนวนกันความร้อนอีกด้วย

ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งผลิตงานวิจัยตอบสนองท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมซึ่งในปีนี้มีแผนที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่พร้อมต่อยอดผลงานวิจัยที่เน้นการนำไปใช้จริง"

ด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีศูนย์จัดการศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้เล็งเห็นศักยภาพของ "ผ้าขาวม้าทอมือ" บ้านหนองโกวิทย์ หากมีการพัฒนาต่อยอดเป็นของชำร่วยหรือผลิตภัณฑ์ผ้า หรือกระเป๋าที่ผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ของตัวผ้าเข้ากับรูปแบบความนิยมสมัยใหม่จะสามารถช่วยส่งเสริมให้ผ้าขาวม้า มีช่องทางในการเปิดตัวออกสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมมือ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผ้าขาวม้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์เป็นของชำร่วย และอื่นๆ ซึ่งชาวบ้านสามารถผลิตของชำร่วยเพื่อออกจำหน่ายได้ในปัจจุบัน

ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์มุ่งพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัยเพื่อต่อยอดมูลค่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยได้ดูแลพื้นที่วิจัยทั้งในจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว โดยงานครั้งนี้ได้นำผลงานที่ได้ร่วมพัฒนากับชาวบ้าน ในชุมชนสร้างมูลค่าต่อยอดตลอดเพิ่มสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดียิ่งขึ้นโดยเป็นโครงการร่วมกับ สสส."

ปิดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นำผลงานนวัตกรรมเพื่อสุภาพเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพให้กับคนในท้องถิ่น โดยนำงานวิจัยนวัตกรรม "การพัฒนาระบบควบคุมสำหรับรถนั่งชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่" โดยได้ไอเดียมาจากการที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่ช้า และมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการจะใช้วีลแชร์ชนิดมือบังคับเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคนพิการและผู้สูงอายุบางคนที่มีปัญหาเรื่อง พละกำลัง อาจจะไม่สามารถบังคับให้รถเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้พัฒนาระบบการ บังคับวีลแชร์ให้สามารถใช้ได้ทั้งระบบมือบังคับการเคลื่อนที่ และเคลื่อนที่ด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งหากงานวิจัยนวัตกรรมชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์จะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อีกทั้งลดการนำเข้าวีลแชร์ไฟฟ้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง ทำให้ผู้พิการและผู้สูงอายุคนไทยสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวได้ในราคาที่เหมาะสม

ผศ.ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวว่า  "สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นโดยการประสานความมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา นักวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดงานวิจัยและนวัตกรรมของทั้งสามสถาบันได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://research.rru.ac.th, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://rd.vru.ac.th และสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี http://www.research.rbru.ac.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม