Best Practice ต้นแบบสาวไทยแก้มแดง

| |
อ่าน : 832

ที่มา: กรมอนามัย

Best Practice ต้นแบบสาวไทยแก้มแดง thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัล Best Practice ต้นแบบสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงร่วมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ ด้วยวิตามินเฟอร์โรโฟลิก ลดซีด เตรียมพร้อมตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ

          แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประกวดและมอบรางวัล Best Practice สถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ว่า กรมอนามัย ได้ดำเนินงานโครงการสาวไทยแก้มแดง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยได้จัดทำโครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษเพื่อส่งเสริมให้หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปี ที่พร้อม ตั้งใจ และวางแผนจะมีลูก ได้รับการสนับสนุนให้มีโภชนาการที่ดี ด้วยการเสริมธาตุเหล็กและวิตามินโฟลิก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยระยะแรกดำเนินโครงการสาวไทยแก้มแดงผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Media) เพื่อต่อยอดกระแสการรับรู้สู่การสร้างความตระหนักสร้างทัศนคติที่ดีและสร้างช่องทางออนไลน์ เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธ์ลงทะเบียนเพื่อรับธาตุเหล็กและวิตามินโฟลิกในรูปแบบของวิตามินเฟอร์โรโฟลิกผ่านเวปไซต์สาวไทยแก้มแดงและได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

           “ในระยะที่ 2 ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมหญิงวัยเจริญพันธ์ในสถานประกอบการให้บริโภคผัก ผลไม้ และอาหารที่ครบโภชนาการ พร้อมเสริมด้วยธาตุเหล็กและโฟเลท โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านสถานประกอบการและได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดำเนินงานโครงการสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 19 แห่ง โดยมีหญิงวัยเจริญพันธ์ จำนวน 40,674 คน ที่รับมอบนโยบายและดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ภายใต้โครงการตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

           ทางด้าน แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กล่าวเสริมว่า การประชุมในวันนี้ กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ได้จัดการประกวดและมอบรางวัล Best Practice สถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษ เพื่อมอบรางวัลต้นแบบสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษ ซึ่งเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของธาตุเหล็ก และโฟเลทในหญิงวัยเจริญพันธุ์ และได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นแนวทางการดำเนินงานสาวไทยแก้มแดงในองค์กรของตนเอง โดยในปีนี้ มีสถานประกอบการต้นแบบโครงการสาวไทยแก้มแดงที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม คือ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีนโยบายส่งเสริมให้บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ และส่งเสริมให้บริโภคผัก ผลไม้ในสถานประกอบการอย่างชัดเจน

           “สำหรับก้าวต่อไปจะมีการขยายเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธ์ให้ครอบคลุม เช่น หญิงวัยเจริญพันธ์ในสถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชน เป็นต้น พร้อมทั้งการสร้างความรอบรู้สุขภาพ (Health Literacy) ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึง เข้าใจ สามารถโต้ตอบ ซักถาม ตัดสินใจ จนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธ์ ทุกคนสามารถเข้าถึงวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ซึ่งบรรจุอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งประสานองค์การเภสัชกรรมให้ผลิตวิตามินดังกล่าวให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน” ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กล่าว

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม