โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ 'นักนวัตกร'

| |
อ่าน : 3,274

ที่มา : ไอแอมพีอาร์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ ryt9.com โดย ThaiPR.net

โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ \'นักนวัตกร\' thaihealth

ประกาศผลมอบรางวัล “โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ “นักนวัตกร” เพื่อสร้างเสริม “สุขภาวะ” คนไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล "โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ" ให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 19 ทีมสุดท้าย พร้อมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพฝีมือเยาวชน จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไร" โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ. ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อต่อยอดแนวคิดและนำนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น ไปใช้ขยายผลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน

พล.อ. ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดเผยว่า ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่มีผลต่อสุขภาพทั่วโลก ทั้งโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในอีก 20 ปี ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ดังนั้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาวิธีการใหม่ๆ ในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เท่าทันต่อโลกที่หมุนเร็วในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งสำคัญ การดำเนินนโยบายของรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการนำพาสังคมไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นหลัก ไปสู่การพึ่งพาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เริ่มจากรากฐานที่สำคัญคือการสร้างคนสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

"โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ สสส. จัดขึ้นจึงเป็นเหมือนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างนักนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งครูที่ปรึกษาซึ่งได้ร่วมกระบวนการอบรม ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการบ่มเพาะลูกศิษย์ในอีกหลายรุ่นให้มีแนวคิดเป็นนวัตกร และเข้าใจแนวทางสร้างเสริมสุขภาพที่เริ่มต้นจากตัวเอง ชุมชน และสังคมโดยรอบได้ และสามารถต่อยอดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงการทำงานกับเครือข่ายครู ให้มีแนวคิดเป็นนักนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นตัวคูณที่สำคัญในการสร้างลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่น และเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการสนับสนุนงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ"

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดเผยว่า สสส. ได้ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งแก้ไขต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ และการสร้างทักษะและพฤติกรรมส่วนบุคคลให้มีสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางปัญญา ซึ่ง สสส. มีความเชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดทำ "โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ" ในกลุ่ม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ นักเรียนสายอาชีวศึกษา โดยมีครูและอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมในโครงการ โดยมีโจทย์หลักคือ ความต้องการที่จะเปลี่ยนสังคมรอบตัวด้วยแนวคิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพของชุมชน หรือในเชิงประเด็นทางสังคมที่สามารถขยายผลในวงกว้างได้

"เราไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การประกวดเพื่อให้ได้ชิ้นงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์นักนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่เกิดขึ้นทั้งลูกศิษย์และครู โดยมีผลงานจากนักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษา ที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 134 ทีม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายทั้งภาควิชาการและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ 19 ทีมสุดท้าย โดย 19 ทีมสุดท้ายทั้งลูกศิษย์และครูได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมให้สามารถใช้ได้จริง เพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมกับสนับสนุนทุนทีมละ 10,000 บาท เพื่อกลับไปพัฒนาผลงานของตนเอง ซึ่ง สสส. ตั้งใจว่าจะจัดให้มีการประกวดอย่างต่อเนื่อง ระหว่างนี้ สสส. ได้วางแผนการทำงานร่วมกับครู อาจารย์ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อบ่มเพาะแนวคิดของการเป็นนักนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการต่อยอดผลงานให้สามารถขยายผลในวงกว้าง เพราะเราเชื่อในศักยภาพของคน ความคิดสร้างสรรค์ที่ริเริ่มสิ่งใหม่ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนจะมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับทุกคนในสังคมไทย"

สำหรับ "โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ" ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อบ่มเพาะทักษะความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์ การใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคม รวมทั้งเพื่อปลูกฝังความคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยได้เปิดรับสมัครและรับข้อเสนอโครงการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 และมีการประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จนมาถึงรอบสุดท้ายจำนวน 19 ทีม จากผลงานทั้งหมด 134 ทีม และจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศทั้งสองระดับคือระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม