ฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาปลูกผักอนามัย

| |
อ่าน : 503

ที่มา : สยามรัฐ

ฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาปลูกผักอนามัย สบยช.ปูทางอาชีพหลังผ่านบำบัด thaihealth

แฟ้มภาพ

ฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาปลูกผักอนามัย สบยช.ปูทางอาชีพหลังผ่านบำบัด

นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพของประชาชนเริ่มมีมากขึ้น โดยให้ความสำคัญและใส่ใจเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีต่างๆ แต่การปลูกผักและผลไม้ยังคงมีการใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมากและมีความสวยงามตามที่ตลาดต้องการ ทำให้มีสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพผู้บริโภค และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

ก.สาธารณสุขได้ประกาศนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้ป่วย กรมการแพทย์จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดปลูกผักและผลไม้ที่สะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี(สบยช.) กล่าวว่า สบยช.ได้จัดโครงการผักปลอดภัยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีขึ้น เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของ ก.สาธารณสุขและกรมการแพทย์ โดยส่งเสริมให้ผู้ป่วยและบุคลากรของ สบยช.ปลูกและบริโภค ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย รวมถึงผู้ป่วยสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากผ่านการบำบัด โดยฝึกอบรมผู้ป่วยและบุคลากรของ สบยช.ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกผัก ผลไม้ปลอดภัย จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จัดให้มีแหล่งปลูกและจำหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัยในพื้นที่ของ สบยช.

ทั้งนี้ โครงการผักปลอดภัยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เน้นการบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินงานทุกกระบวนอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการได้บริโภคผักและผลไม้อย่างปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม