‘ศรีสะเกษ’ ประกาศเจตนารมณ์คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน

| |
อ่าน : 952

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

‘ศรีสะเกษ’ ประกาศเจตนารมณ์คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน thaihealth

จ.ศรีสะเกษ สมัชชาพลเมืองประกาศเจตนารมณ์คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน หวังให้คนเมืองศรีสะเกษสามารถพึ่งพาตนเองเกื้อกูลกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดศรีสะเกษ สมัชชาพลเมืองประกาศเจตนารมย์คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน หวังให้คนเมืองศรีสะเกษสามารถพึ่งพาตนเองเกื้อกูลกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน วั ที่ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พลเอก วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมัชชาสภาพลเมือง “คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น มีตัวแทนสมาชิกจากสมัชชาพลเมืองทั้งจังหวัดศรีสะเกษ มาร่วมกันประกาศเจตนารมย์และแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ “คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง” 20 ปีของภาคีเครือข่าย องค์กรคณะทำงานภาคประชาสังคม ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายพิม ดาดี รองประธานขบวนองค์กรชุมชนคนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนายพรชัย มณีนิล ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะสมาชิกสมัชชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

นายพรชัย มณีนิล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กล่าวโดยพื้นฐานสภาพลเมืองเป็น พ.ร.บ. เป็นกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีสภาองค์กรชุมชนทุกตำบล แต่ละปีจะต้องมีการประชุมสมัชชาองค์กรเครือข่าย ซึ่งงานสมัชชาสภาพลเมือง “คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน” ประจำปี 2561 กำหนดเป้าหมายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อการเชื่อมโยง เชื่อมร้อยเครือข่ายและภาคีพัฒนาต่าง ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษในการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ “คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ของภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาภาคีเครือข่ายองค์กรคณะทำงานภาคประชาสังคม ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ อีกทั้งเพื่อเชื่อมโยงภาคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กับขบวนองค์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษและกลุ่ม องค์กร เครือข่ายในการยกระดับการพัฒนาองค์กรชุมชนสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ “คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง” ตามศาสตร์พระราชาและพลังปัญญาพลเมือง

นายพรชัย มณีนิล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้แล้วยังได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ตนจึงขอเรียกร้องให้ทางจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเราบ้าง โดยเอาความคิดเห็นของประชาชนเข้าไปอยู่ในยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ก็จะทำให้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลบอกว่า ประชาชนกับรัฐจะต้องคู่กันในการพัฒนา ถ้าหากว่าทางรัฐฟังเราบ้าง ร่วมมือกับพวกเราภาคีองค์กรเครือข่าย ก็จะทำให้การพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปด้วยดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม