กรมวิทย์ฯยกระดับพืชสมุนไพร

| |
อ่าน : 682

ที่มา : เดลินิวส์

กรมวิทย์ฯยกระดับพืชสมุนไพร thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมวิทย์ฯยกระดับพืชสมุนไพร ขับเคลื่อนโมเดลไทยแลนด์4.0

สมุนไพรเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาไทยที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ซึ่งรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME/OTOP หันมาผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนและสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ นำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการให้พืชสมุนไพรของไทย เป็น 1 ในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ขับเคลื่อนโมเดลไทยแลนด์ 4.0 โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยตลอดทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ทำการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพร ตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การสกัดสารสำคัญ รวมทั้งให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยพัฒนาให้กับเครือข่ายและชุมชนได้นำไปใช้ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สนับสนุนด้านการตลาด เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพได้มาตรฐานที่พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้จัดทำมาตรฐานตำรายาสมุนไพร(Thai Herbal pharmacopoeia) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการควบ คุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่ออีกว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนิน "โครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน" ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2559-2568) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลกภายใน 10 ปี มีเป้าประสงค์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ ศูนย์กลางบริการและส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมด้านศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เน้นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพและวัตถุดิบ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสถานบริการสุขภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยมีผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้รวม 149 ราย

นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตและการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางผสมสมุนไพร" ให้แก่ผู้ประกอบการ เนื้อหาประกอบด้วยการเตรียมสูตรตำรับ เทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพร การยื่นขอจดแจ้ง การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางผสมสมุนไพรให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐาน การฝึกปฏิบัติการเตรียมสูตรสำหรับเครื่องสำอางโดยจัดขึ้นใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่ จ.พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.อุดรธานี ภาคกลางที่ จ.สมุทรสงคราม ภาคตะวันออกที่ จ.ชลบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 332 คน เป็นผู้ประกอบการจาก 37 จังหวัดทั่วประเทศ 266 คน และจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเครือข่ายการทำงานและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนา 83 คน ซึ่งที่ผ่านมาการฝึกอบรมได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ

นายแพทย์สุขุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560-2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายที่จะสนับสนุนและผลักดันผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพรที่ผลิตในประเทศให้มีคุณภาพ สามารถจำหน่ายยังต่างประเทศได้และได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร" เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งการอบรมครั้งนี้เน้นการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามเหมาะสม สามารถดึงดูดผู้บริโภค การเตรียมสูตรตำรับเครื่องสำอางสมุนไพรเพื่อให้มีสารสำคัญจากสมุนไพรในสูตรตำรับ โดยจะยังเน้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งด้านเคมีและจุลชีววิทยา และจะเพิ่มรายการทดสอบคุณภาพมากขึ้นจากเดิม ได้แก่ ทดสอบเอกลักษณ์สมุนไพรในตำรับ ทดสอบโลหะหนักในสมุนไพร ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และทดสอบประสิทธิภาพสารกันเสีย ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไทยว่ามีคุณภาพปลอดภัย เชื่อถือได้ในระดับสากลและการเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายยังต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม