ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น มุ่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

| |
อ่าน : 1,438

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ researchexpo.nrct.go.th

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น มุ่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ thaihealth

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น มุ่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มมูลค่า ต่อยอดแนวความคิดชุมชนยั่งยืน ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561

สามมหาวิทยาลัยราชกัฏ จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นมุ่งสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มมูลค่าต่อยอดแนวความคิดชุมชนยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ต่อยอดนวัตกรรมและแนวความคิดมุ่งหวังที่จะผลิตบุคลากรทางด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมร่วมกันสร้างมูลค่าให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน

มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำผลงานต่อยอดความคิด เพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์และผลไม้ท้องถิ่นประจำจังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบมะม่วง นำมาต่อยอดงานวิจัยฉนวนกันความร้อนใบมะม่วง จัดแสดงคู่กับผลงานชาสมุนไพร ซึ่งมีแนวคิดนำดอกและใบมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มาผลิตเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งผลิตงานวิจัยตอบสนองท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้มีแผนที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมต่อยอดผลงานวิจัยที่เน้นการนำไปใช้จริง"

มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี นำผลงานวิจัยต่อยอด มูลค่าชุมชน โดยมีแนวความคิด 4D วิถีพอเพียง คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์มุ่งพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย เพื่อต่อยอด มูลค่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยได้ดูแลพื้นที่วิจัยทั้งในจังหวัดปทุมธานี และสระแก้ว โดยงานในครั้งนี้ได้นำผลงานที่ได้ร่วมพัฒนากับชาวบ้านในชุมชนสร้างมูลค่าต่อยอด เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นโครงการร่วมกับ สสส.”

และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นำผลงานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพให้กับคนในท้องถิ่น โดยนำชิ้นงานวิจัย “อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวส่วนข้อเท้าข้อเข่าและสะโพก” มาจัดแสดงร่วมกับ “งานวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมสำหรับรถนั่งชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยการประสาน ความมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา นักวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ทุกท่านสามารถเข้าชมผลงานรายละเอียดงานวิจัยของทั้งสามสถาบันได้ใน งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทางสถาบันได้ที่ http://research.rru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://rd.yru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และhttp://www.research.rbru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม