อุตรดิตถ์ ต้นแบบรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

| |
อ่าน : 3,886

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

อุตรดิตถ์ ต้นแบบรณรงค์ลดอุบัติเหตุ thaihealth

แฟ้มภาพ

“พีระศักดิ์” ลงพื้นที่ดูงาน ชี้ สสส. ลดข้อกำจัด ต่อภาพงานพื้นที่ให้สมบูรณ์ ชู อุตรดิตถ์ ต้นแบบรณรงค์ลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี “ศปถ.จังหวัด-โรงพัก-โรงเรียน-ชุมชน” ผนึกพลังแก้ไขจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม ปลูกฝังวินัยจราจรตั้งแต่ปฐมวัย

วันที่ 19 ส.ค. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรุณรุ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คนที่ 2 ลงพื้นที่รับทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปถ.จังหวัด) คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.) และภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดและพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างต้นแบบการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเด็นต่างๆ อาทิ การสร้างกระบวนการเรียนรู้วินัยจราจรในสถานศึกษา มาตรการลดอุบัติเหตุด้วยการ “เคาะประตูบ้าน”

อุตรดิตถ์ ต้นแบบรณรงค์ลดอุบัติเหตุ thaihealth

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ข้อจำกัดในการพัฒนาประเทศที่สำคัญ คือการที่หน่วยงานต่างๆ ทำงานในลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดความเชื่อมโยงประสานการทำงานร่วมกับ เมื่อ สสส.เข้ามาเติมเต็มทำหน้าที่บูรณาการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงาน นำองค์ความรู้ นวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เกิดความสมบูรณ์ในการแก้ปัญหา นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวังอุตรดิตถ์ จากการเชื่อมโยงการทำงานทำให้การทำงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุเห็นผลสำเร็จอย่างชัดเจน

อุตรดิตถ์ ต้นแบบรณรงค์ลดอุบัติเหตุ thaihealth

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า การทำงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุของ สสส. และภาคีเครือข่าย เน้น สนับสนุนให้กลไกการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักในจังหวัดและภาคีเครือข่าย ร่วมกันทำงานเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยผ่านพี่เลี้ยง สอจร. เข้าร่วมขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในส่วนพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า จากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ และสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงเขา ทำให้การเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในช่วงเวลาปกติ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับช่วงเทศกาลวันหยุดยาว อาทิ ปีใหม่ สงกรานต์ นำไปสู่การสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย สอจร. สถานศึกษา ผู้บังคับใช้กฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนเกิดความเข้มแข็ง และจำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่ลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการทำงานแนวราบในระดับจังหวัดและพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนทั้ง ศปถ.จังหวัด อุตรดิตถ์ สำนักงาน ปภ.จังหวัด สำนักงานตำรวจที่บังคับใช้กฎหมาย ท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบถนนในชุมชน โรงเรียนซึ่งสอดแทรกวินัยจราจรเข้าไปในการเรียนการสอน และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งทำให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุได้ผลอย่างยั่งยืน เชื่อว่าหากมีการขยายโมเดลการทำงานนี้ไปยังพื้นที่อื่นใกล้เคียง จะลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงได้มาก

“จากการทำงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดพื้นที่ต้นแบบการทำงานหลายด้าน ได้แก่ 1.ด้านการแก้ไขจุดเสี่ยง โดย สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดการจราจรที่สี่แยกหนองบัว (แยกเกษตรศิลป์) เพื่อลดความเสี่ยงจากการชนที่รุนแรง และเสียชีวิต 2.ด้านการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรุณรุ่ง รณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยและขยายเครือข่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วจังหวัดอุตรดิตถ์ และ 3.ด้านการมีส่วนร่วมของพื้นที่ ร่วมกันศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นหนักการจัดการระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุจราจรมากขึ้น และสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุลงอย่างได้ผล” ดร.สุปรีดา กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม