`สังคมสูงวัย` ความท้าทายที่ไทยต้องไปให้ถึง

| |
อ่าน : 2,597

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐ

\\'สังคมสูงวัย\\' ความท้าทายที่ไทยต้องไปให้ถึง thaihealth

เวทีสัมมนา "Active and Productive Ageing : ความท้าทายที่ไทยต้องไปให้ถึง" 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้กลายเป็นอีกหนึ่งเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันหาทางออกอย่างยั่งยืน

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ผู้จัดการชุดโครงการพัฒนาคุณภาพ และประเมินติดตามชุดโครงการวิจัย และสังเคราะห์เชื่อมโยงการพัฒนา นโยบายด้านผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ว่า ภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาในหลายด้าน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศเรายังไม่ก้าวพ้นประเทศรายได้ปานกลางเช่นนี้ ซึ่งจากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2545-2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม" มองว่าผู้สูงอายุ จะเป็นเช่นนั้นได้ต้องมีความมั่นคงทางสังคม (Social security) มีสุขภาพที่ดี (Healthy) มีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม (Participation) รวมถึงการยังประโยชน์ต่อบุคคลอื่นในครอบครัว ชุมชน และสังคม

การจัดเวทีดังกล่าวนี้จึงมุ่งค้นหา "แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Aging" ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมของแรงงานวัย 45 ปีขึ้นไปเพื่อก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างกระปรี้กระเปร่าในกลุ่ม ลูกจ้างภาคเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวใน ภาคราชการ และแรงงานนอกระบบ  2) การพัฒนาศักยภาพและบทบาทของ ผู้สูงอายุผ่านกลไกรูปแบบชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และ การรวมกลุ่มตามกิจกรรมหลายช่วงวัย และ 3) การเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะในด้านการพัฒนาตัว ชี้วัดพฤฒิพลัง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มและสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

ซึ่งเชื่อว่าจากข้อค้นพบดังกล่าวจะนำมาสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และกลไกที่เสนอให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณานำไปขับเคลื่อนให้เป็น รูปธรรมเพื่อทำให้เกิด "สังคมสูงวัยอย่างกระปรี้กระเปร่า (Active and Productive)" อย่างแท้จริง

อีกฟากความคิดจาก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากร กลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภรณี  ภู่ประเสริฐ กล่าวว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายจากงานวิจัยชุดนี้ ถือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีฐานคิดจาก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยได้วิเคราะห์ให้เห็นข้อค้นพบเชิงประจักษ์จากงานวิจัยด้านนโยบาย และการทำงานในระดับพื้นที่ ทำให้เห็น จุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อนำมาสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี้ ที่มีความครอบคลุมทุกมิติที่เอื้อต่อ การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ

"ในส่วนของ สสส. สามารถนำข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ในประเด็นด้านสุขภาพ และด้านสังคม ไปใช้ในการวางแผนการสนับสนุนโครงการเพื่อหนุนเสริมการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุได้ตามพันธกิจ สสส. รวมถึงร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเพื่อนำข้อค้นพบ และข้อเสนอเชิงนโยบาย ไปขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายที่มีคนทุกช่วงวัยร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม หรือทำให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมและเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมอย่างต่อเนื่อง" ภรณีกล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม