พม.เร่งจัดทำแผนแม่บทปรามการค้ามนุษย์

| |
อ่าน : 1,330

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

พม.เร่งจัดทำแผนแม่บทปรามการค้ามนุษย์ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวง พม. ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ระยะ 20 ปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการบูรณาการจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 – 2580 ครั้งที่ 3 โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นการจัดทำการทบทวนปัญหาการค้ามนุษย์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยแบ่งเป็นระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี สำหรับการประชุมครั้งที่ 3 นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน จำนวนประมาณ 60 คน กว่า 25 หน่วยงาน

โดยหน่วยงานได้นำผลแนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์จากการประชุมครั้งก่อน มาหารือเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ รวมทั้งจัดทำ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อประกอบการจัดทำแผนแม่บทความมั่นคง ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 –2580 ระยะ 20 ปี

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง: นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2561 –2580 และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีกำหนดจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และนำเสนอคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงต่อไป

โดยสรุป การประชุมในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการปราบปรามและดำเนินคดี 2) ด้านการป้องกัน 3) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ 4) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ เมื่อจัดทำแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563 และปีต่อ ๆ ไปด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม