เปิดศูนย์สุขภาพจิตที่ชลบุรี

| |
อ่าน : 1,282

ที่มา: กรมสุขภาพจิต

เปิดศูนย์สุขภาพจิตที่ชลบุรี thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสุขภาพจิตเปิดศูนย์สุขภาพจิตที่จ.ชลบุรี ทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีดูแลส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก   โดยเฉพาะพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ   3 จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการสร้างสุขคนทำงาน   ผลวิจัยพบว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูงขึ้น  

          นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง   ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนการเตรียมการรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกพ.ศ. 2560-2564 ตามนโยบายรัฐบาลว่า  กรมสุขภาพจิตได้วางแผนเตรียมการรองรับในเรื่องนี้แล้ว  โดยได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ที่จ.ชลบุรีและเปิดดำเนินการแล้ว  ศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ที่อยู่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ ตราด จันทบุรี สระแก้ว ระยอง  ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ประชากรประมาณ 5 ล้านคน

สำหรับในพื้นที่เป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัดคือ ชลบุรี  ระยอง และฉะเชิงเทรา คาดว่าจำนวนประชากรอาจเพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่าตัวจากการย้ายถิ่นเข้าไปทำงานทั้งคนไทยและต่างชาติ  ผลจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองและอุตสาหกรรม อาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้  เช่นความเครียดจากการทำงาน การใช้สิ่งเสพติด  ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม   ผู้สูงอายุขาดคนดูแลเพราะลูกหลานต้องไปทำงานเป็นต้น    ประการสำคัญจะต้องผลักดันให้สถานประกอบการต่างๆให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างความสุขมากขึ้น ซึ่งผลวิจัยพบว่าจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถการปรับตัวและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูงขึ้น   ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะได้บูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขโดยเร็ว

          ทางด้านนางวรรณวิไล ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จ.ชลบุรี  กล่าวว่า   ขณะนี้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้เร่งดำเนินการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด  เน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ในเบื้องต้นได้    โดยอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางสุขภาพจิตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.   ให้เป็นอสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชนจำนวน 4,500 คนมีครบทุกหมู่บ้านใน  69 อำเภอ   ซึ่งจะสามารถให้การดูแลเฝ้าระวังและค้นหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉินในขั้นต้นเช่น น้ำท่วม เป็นต้น เพื่อส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ให้ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมทั้งได้ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตขั้นพื้นฐานทั่วไปให้แก่กลุ่มสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดด้วย เพื่อเป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพจิตต่างๆให้แก่ประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น

          สำหรับในภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 20,680 แห่ง มีจำนวนแรงงาน 1.2 ล้านกว่าคน  ได้เน้นการส่งเสริมความสุขในสถานประกอบการ  ส่งเสริมกิจกรรมลดความเครียดต่างๆ จากการทำงาน  ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการเป็นอันมาก   

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม