สร้างมาตรฐานงานโรคไต ห่วงใยคุณภาพชีวิต

| |
อ่าน : 475

ที่มา:กรมการแพทย์

สร้างมาตรฐานงานโรคไต ห่วงใยคุณภาพชีวิต thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์  จัดตั้งหน่วยไตเทียม รองรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มุ่งรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย หรือไตวายเฉียบพลันจากสาเหตุต่าง ๆ

            นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคไตเรื้อรัง เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทุกประเทศในโลก เนื่องจากผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องยาวนาน มีค่าใช้จ่ายสูง และเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต ซึ่งวิธีนี้สามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตมีชีวิตยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติ กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดระบบสุขภาพที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการการล้างไตได้ค่อนข้างทั่วถึง จำนวนผู้ป่วยที่ต้องการล้างไตจึงมีจำนวนมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้องโดยประมาณเกือบ 100,000 คน จึงส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์  จัดกิจกรรมบริการสังคม เช่นการจัดงานวันไตโลก (World kidney day) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไต  สนับสนุนให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลไตของตนเอง โดยเฉพาะให้ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ เบาหวาน และความดันโลหิตสูงควรใส่ใจดูแลไตตนเองเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไตและการคัดกรองสุขภาพโรคไต

            นายแพทย์สมบูรณ์  ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง โดยเน้นเรื่องความปลอดภัย ได้รับมาตรฐานโดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การตรวจรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของการให้บริการหน่วยไตเทียม และได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพจากแพทยสภา ที่มีเครื่องไตเทียมทั้งแบบมาตรฐานและเครื่องไตเทียมชนิดประสิทธิภาพสูง ไว้ให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการดูแลแบบใกล้ชิด และผู้ป่วยเรื้องรังที่มีโรคร่วม นอกจากนี้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยไตเทียมพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการจนสามารถพัฒนาเป็นงานวิจัยเผยแพร่ทั้งใน และต่างประเทศ เป็นต้นแบบการดูแลผู้ป่วยให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ และจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการบำบัดทดแทนไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยปัจจุบันสามารถผลิตพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อไปดูแลผู้ป่วยในทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน และปลอดภัย หน่วยไตเทียม ยังเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเพิ่มความรู้ให้สมาชิกชมรมเบาหวานและเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยปฐมภูมิและศูนย์สาธารณสุข เพื่อ สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตตลอดจนจัดสื่อต่างๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความสำคัญ อันตราย และภาวะแทรกซ้อนของโรคไต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม