รับข้อเสนอ แผนคุ้มครองเด็ก 5 จว.ใต้

| |
อ่าน : 342

ที่มา :  มติชน

รับข้อเสนอ แผนคุ้มครองเด็ก 5 จว.ใต้ thaihealth

แฟ้มภาพ

พม. นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพรวมพบว่าเด็กในพื้นที่ดังกล่าวต้องประสบปัญหาตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พิการ กำพร้า ถูกทอดทิ้ง

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ณ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ ว่า ในที่ประชุม ผู้แทนจาก ศอ.บต.ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพรวมพบว่าเด็กในพื้นที่ดังกล่าวต้องประสบปัญหาตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พิการ กำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ถูกทอดทิ้งซึ่งเป็นผลจากความสัมพันธ์ของหญิงในพื้นที่กับกำลังพล ต้องแต่งงานในวัยเด็ก ต้องออกจากการศึกษากลางคัน จึงนำฝาก 6 ข้อเสนอของ ศอ.บต.มาซึ่งที่ประชุมเห็นด้วย ดังนี้ 1.จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมและรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งเด็ก เยาวชน และสตรีในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และการบูรณาการด้านฐานข้อมูลของหน่วยงาน รวมถึงการจัดทำรายงานสถานการณ์ประจำปีของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

รมว.พม.กล่าวอีกว่า 2.เสนอปรับแก้ พ.ร.บ.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้มีการกำหนดแนวปฏิบัติต่อเด็กในชั้นการซักถาม 3.พัฒนาศักยภาพของ ศอ.บต. ในการดำเนินงานด้านเด็ก 4.การกำหนดมาตรการปกป้องคุ้มครองเด็กภายใต้หลักศาสนา โดยการเสนออายุขั้นต่ำในการสมรสให้สอดคล้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคำนึงถึงสุขภาพของเด็ก อีกทั้งการตั้งคณะทำงานเฉพาะเพื่อพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด 5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับมุมมองและความเข้าใจในหลักศาสนา ส่งเสริมความรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง สร้างเครือข่ายการทำงานกับผู้นำศาสนา และต๊ะบีแด (หมอตำแย) และ 6.พัฒนามาตรการด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม