คพ.ถกลดปัญหามลพิษรถยนต์ข้ามแดนเพื่อนบ้าน

| |
อ่าน : 502

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 

คพ.ถกลดปัญหามลพิษรถยนต์ข้ามแดนเพื่อนบ้าน thaihealth

แฟ้มภาพ

คพ.ถกลดปัญหามลพิษรถยนต์ข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้าน ระบุรถขนสินค้าต้องเข้าสู่มาตรฐานเดียวกันในประเทศภาคี

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษทาง อากาศจากยานพาหนะข้ามแดน โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) หนองคาย ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร สำนักงานขนส่ง หน่วยงานในท้องถิ่น และผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมการ ประชุม

นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้มีปริมาณยานพาหนะบริเวณด่านชายแดนเพิ่มมากขึ้น เกิดการจราจรติดขัด โดยเฉพาะมลพิษจากยานพาหนะ จากข้อมูลปี 2559 พบว่า ยานพาหนะของประเทศเพื่อนบ้านมีการระบายสารมลพิษทางอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่ายานพาหนะของประเทศไทย เนื่องจากมาตรฐานการระบายสารมลพิษจาก ยานพาหนะและมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบ้านต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันไทยใช้มาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะยูโร 4 ในรถยนต์ และมาตรฐานยูโร 3 ในรถบรรทุก ขณะที่ปัญหาบางส่วนเกิดจากการไม่ดับเครื่องยนต์ระหว่างยื่นเอกสารผ่านแดน และปัญหาแถวคอยที่รอคิวยาว เนื่องจากช่องการติดต่อทำเอกสารมีจำนวนน้อยทำให้จราจรหนาแน่น

นายเถลิงศักดิ์ กล่าวต่อว่า คพ.จึงจัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะข้ามแดน โดยเสนอมาตรการในการบริหารจัดการและควบคุมปริมาณยานพาหนะข้ามแดน ซึ่งยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าและคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบภายในประเทศภาคีที่บังคับใช้อยู่อย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ การบริหารจัดการระบบจราจรในพื้นที่ด่านชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะข้ามแดน และการจัดตั้งศูนย์เช่ารถ เป็นต้น ส่วนมาตรการระหว่างประเทศ ได้แก่ การผลักดันให้มีการกำหนดมาตรฐานการระบาย มลพิษจากยานพาหนะและมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงของอาเซียน โดยให้การสนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการ กำหนดมาตรฐานยานพาหนะและเชื้อเพลิงเพื่อเป็นมาตรฐานกลางสำหรับทุกประเทศในอาเซียน

รองอธิบดีคพ. กล่าวว่า มีการจัดการประชุมรับ ฟังความคิดเห็นในพื้นที่ด่านชายแดนมาแล้ว จำนวน 3 ด่านได้แก่ ด่านศุลกากรช่องเม็ก ด่านศุลกากรแม่สาย และ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จากข้อมูลในการติดตามตรวจวัดการระบายมลพิษจากยานพาหนะของทั้ง 3 ด่าน โดยเปรียบเทียบการระบายมลพิษของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2559 คือ 1.ด่านศุลกากรช่องเม็กรถยนต์ไทยระบายมลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 9.8รถยนต์ประเทศเพื่อนบ้านระบาย มลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 14.3 2.ด่านศุลกากรแม่สายรถยนต์ไทยระบายมลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 24 รถยนต์ประเทศเพื่อนบ้านระบาย มลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 42.9 และ3.ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์รถยนต์ไทยระบายมลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 24.2 รถยนต์ประเทศเพื่อนบ้าน ระบายมลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 31.5 ซึ่งสรุปได้ว่าการระบายมลพิษจากยานพาหนะของประเทศเพื่อนบ้านสูงกว่าประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 4.5 ร้อยละ 18.9 และร้อยละ 7.3 ตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม