ธนาคารเวลา ทำดีผู้สูงอายุสะสมใช้ยามแก่

| |
อ่าน : 576

ที่มา : คมชัดลึก

ธนาคารเวลา ทำดีผู้สูงอายุสะสมใช้ยามแก่ thaihealth

แฟ้มภาพ

ผส.เผยปี 60  ผู้สูงวัยอยู่ลำพัง 10.8% แนวโน้มสูงขึ้น เตรียมเปิดตัว "ธนาคารเวลา" 15 ส.ค.นี้ ให้คนทุกวัยเก็บสะสมเวลาทำดีกับ ผู้สูงอายุ เบิกใช้เมื่อตัวเองแก่และต้องการความ ช่วยเหลือ เบื้องต้นมีอปท.40 แห่งเข้าร่วม

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ปาฐกถาพิเศษ "สังคมสูงวัยกับภาพอนาคต" ภายในการสัมมนาภายใต้แนวคิด "Active and Productive Ageing :ความท้าทายที่ไทยต้องไปให้ถึง" ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี 2564 เมื่อมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงในชีวิตมิติต่างๆ

โดยพบว่ามีผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน 4 ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนคือต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี และแหล่งรายได้ที่มาจากบุตรลดลง ต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น มีแนวโน้มอยู่ตามลำพังเพิ่มขึ้นจาก 6.3% ในปี 2545 เป็น 10.8% ในปี 2560 และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ต้องการคนดูแลถึง 24% ทั้งนี้ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผส.จะมีการเปิดตัวธนาคารเวลา โดยให้คนไทยทุกวัยเก็บสะสมเวลาที่ทำความดีกับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือและเบิกใช้ได้เมื่อตัวเองเป็นผู้สูงอายุและต้องการความช่วยเหลือในอนาคต เบื้องต้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม 40 แห่ง

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ผู้จัดการชุดโครงการพัฒนาคุณภาพและประเมินติดตามชุดโครงการวิจัยและสังเคราะห์เชื่อมโยงการพัฒนานโยบายด้านผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า จากผลการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่อง Active and productive Aging ใน 3 ด้านคือ 1.การเตรียมความพร้อมของแรงงานวัย 45 ปีขึ้นไป เพื่อก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างกระปรี้กระเปร่าในกลุ่มลูกจ้างภาคเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวในภาคราชการ และแรงงานนอกระบบ 2.การพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้สูงอายุผ่านกลไกรูปแบบชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และการรวมกลุ่มตามกิจกรรมหลายช่วงวัย และ 3.การ เตรียมความพร้อมของระบบเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ นำมาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการและกลไกให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณานำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมเพื่อทำให้เกิดสังคม สูงวัยอย่างกระปรี้กระเปร่าอย่างแท้จริง อาทิ ให้บริษัทนำรายจ่ายในการจ้างงาน ผู้สูงอายุมาหักภาษีและเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์โดยเพิ่มการจ้างแรงงานสูงอายุ กำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งสนับสนุนให้มีการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณของลูกจ้างทุกประเภท พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลลูกจ้างให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนวัย 40 ปีขึ้นไปในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนเกษียณ สนับสนุนให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดและระบบข้อมูลในการติดตามกำกับการพัฒนาเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ มีระบบบริการที่ครบวงจรในการคัดกรองความเสี่ยงภาวะพลัดตกหกล้มและภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและจัดให้มีโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มและชะลอภาวะสมองเสื่อมในชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากกองทุนสุขภาพตำบลและมีระบบข้อมูลในการติดตามประเมินอย่างเป็นระบบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม