ปศุสัตว์ผนึกกำลังให้อาหารปลอดยาปฏิชีวนะในฟาร์ม

| |
อ่าน : 1,135

ที่่มา : มติชนออนไลน์ 

5 พันธมิตรปศุสัตว์ผนึกกำลังให้อาหารปลอดยาปฏิชีวนะในฟาร์ม thaihealth

แฟ้มภาพ

5 พันธมิตรปศุสัตว์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ ตั้งเป้าการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ.2564

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมแสดงวิสัยทัศน์การใช้ยาปฏิชีวนะในวงการปศุสัตว์ ในการสัมมนาหลักสูตร “มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ” พร้อมนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสัตวแพทยสภา นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรไทย โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และผู้แทนสมาคมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

น.สพ.สรวิศกล่าวว่า 5 พันธมิตรด้านปศุสัตว์ผนึกกำลังเพื่อให้สินค้าปศุสัตว์เป็นอาหารปลอดภัย และประกาศเจตนารมณ์ ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ โดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ฯ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ ตั้งเป้าการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ.2564

น.สพ.สรวิศกล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก โดยมีภารกิจกำหนดทิศทาง นโยบาย ควบคุม กำกับ ส่งเสริม วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ เพื่อให้ปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์มีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะถือเป็นปัญหาสำคัญ และกำลังอยู่ในความสนใจในระดับนานาชาติ ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้บรรจุโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” ลงในแผนปฏิบัติการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ด้วย

น.สพ.สรวิศกล่าวว่า การจัดการสัมมนาครั้งนี้ “มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ” จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดการพบยาปฏิชีวนะตกค้างในสินค้าปศุสัตว์ และเพื่อลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะของภาคปศุสัตว์ มุ่งสู่การเลี้ยงสัตว์ที่มีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม และร่วมแสดงวิสัยทัศน์การใช้ยาปฏิชีวนะในวงการปศุสัตว์จากองค์กรสัตวแพทย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสัตวแพทย์ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุม กำกับ ดูแล การใช้ยาปฏิชีวนะให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้มั่นใจได้ว่ากรมปศุสัตว์ดำเนินการในการตรวจประเมิน รับรอง กำกับ ดูแล การผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่ โดยเริ่มตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มมาตรฐาน GAP รวมถึงสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ที่เป็นภาคส่วนที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ ในส่วนของโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้มีความปลอดภัยอาหาร เหมาะสมต่อการบริโภค และได้มาตรฐานในระดับสากล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  อำเภอเอราวัณ  ลดเจ็บตาย  บ่อหมักก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์  วิธีสังเกต “ยาเสื่อมคุณภาพ”  มนุษย์ล้อ  แพทย์ห่วงแฟนบอลยูโร 2012  ผู้ประสานงานโครงการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  โอเมก้า 3  เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส  ผู้ป่วยซึมเศร้า  เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง  ค่าตอบแทน  สื่อสารสาธารณเพื่อสังคม  แว่นตากันแดด  จังหวัดต้นแบบ  31 จังหวัดอีสาน  เลนส์กันแดด  มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  หนัาฝน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม