ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาอาหารกลางวัน

| |
อ่าน : 1,294

ที่มา : เดลินิวส์

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาอาหารกลางวัน thaihealth

แฟ้มภาพ

สพฐ.มหาสารคามเขต 3 ดึงเครือข่าย 143 โรงเรียน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาอาหารกลางวัน

สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากการรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุนักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนระดับดี และรูปร่างสมส่วน มีเพียงร้อยละ 54.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.) ปี 2544 พบว่าเด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2 ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คน ที่จะส่งผล กระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทย โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรภายใต้แนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนจึงได้เป็นต้นแบบโรงเรียนนำร่องและเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน

นายชัยณรงค์  แสงคำ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้เนื่องจาก การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องจนเกิดปัญหาด้านสุขภาพนับวันแนวโน้มปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้มีความตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ต่อพัฒนาการของเด็กนักเรียนในสังกัด จึงมีการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เด็กไทยแก้มใส  โดยให้บุคลากรโรงเรียนในสังกัดรวม 143 โรงเรียนที่รับผิดชอบการจัดการอาหารกลางวันเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้กลับไปบริหารจัดการอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่โรงเรียนของตนให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ วัตถุ ประสงค์หลักคือเพื่อแก้ปัญหางบรายหัวอาหารกลางวันที่ไม่พอเพียงซึ่งปัจจุบันได้หัวละ 20 บาท

โดยได้นำโรงเรียน 143 โรงเรียน มา เข้าอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้นำไปพัฒนาหรือแก้ไขโรงเรียนของตนเอง สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด Show & Share ได้ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ น้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน มีการเลี้ยงไก่ การปลูกข้าวทำนา สู่กระบวนการสีข้าวเอง ชาวบ้านนำผลิตด้านเกษตรมาจำหน่ายให้โรงเรียน ได้ผลิตนำเข้าสู่ระบบสหกรณ์สร้างรายได้จนประสบผลสำเร็จทำให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง เป็นการพัฒนาเด็กเป็นศูนย์กลาง ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม