กสร. แนะนายจ้างจัดซ้อมหนีไฟตามกฎหมาย

| |
อ่าน : 631

ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กสร. แนะนายจ้างจัดซ้อมหนีไฟตามกฎหมาย thaihealth

แฟ้มภาพ

กสร.ห่วงเหตุไฟไหม้ แนะนายจ้างจัดซ้อมหนีไฟตามกฎหมาย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เหตุการณ์ไฟไหม้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้โดยเฉพาะในอาคารสูงหรือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัย กสร.จึงขอย้ำเตือนให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด โดยต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับลูกจ้างได้เรียนรู้วิธีการดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์จริง สำหรับหน่วยงานราชการก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการจัดให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และต้องจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการฝึกซ้อม ณ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศใกล้จะครบถ้วนแล้ว ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ทั้งนี้เพื่อแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟถือเป็นกฎหมายที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม หากสถานประกอบกิจการใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวขอให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ กสร. ยังได้กำชับพนักงานตรวจความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนตรวจและกำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตาม หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์0 2448 9128 - 39,สายด่วน 1506 กด 3 หรือหน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม