เดินหน้า 'ค้นฅน เลิกเหล้า เข้าพรรษา'

| |
อ่าน : 916

ที่มา : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

เดินหน้า \'ค้นฅน เลิกเหล้า เข้าพรรษา\' thaihealth

สธ. เดินหน้า “ค้นฅน เลิกเหล้า เข้าพรรษา” เน้นคัดกรองและบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา ตั้งเป้าคัดกรอง 3 ล้านคน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ หลายภาคส่วนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาดังกล่าว  กระทรวงสาธารณสุข โดย 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ ตามโครงการ “ค้นฅน เลิกเหล้า เข้าพรรษา” โดยร่วมกันดำเนินงานการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา

จากผลสำรวจปัญหาสุขภาพจิตในคนไทย พบผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการดื่มสุราผิดปกติ 2.7 ล้านคน แยกเป็นผู้ดื่มแบบอันตราย 1.8 ล้านคน และดื่มแบบติด 9 แสนคน  และจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2559 พบผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราที่เข้ารับบริการสุขภาพเพียง 168,729 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ทำให้เห็นว่าผู้มีปัญหาจากพฤติกรรมการดื่มสุราที่ควรได้รับการดูแลทางการแพทย์ มีการเข้ารับบริการน้อย

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม คือ ในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2561 โดยมีเป้าหมายคัดกรองผู้มารับบริการสุขภาพที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ล้านคน ในคลินิกผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยในของสถานพยาบาลทุกระดับ (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  รวมถึงสถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค)  หลังจากเริ่มดำเนินการไปแล้วจะมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกระทรวง ต่อไป

บริการคัดกรองดังกล่าว มุ่งค้นหาผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือด้วยบำบัดตามความรุนแรงในแต่ละบุคคล ทำให้ประชาชนสามารถ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจได้ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 0 2590 3032 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม