ส่งเสริมเยาวชนให้ฉลาดรู้ทัน ป้องกันโรคเอดส์

| |
อ่าน : 3,312

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

ส่งเสริมเยาวชนให้ฉลาดรู้ทัน ป้องกันโรคเอดส์ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดกิจกรรมประชุมถอดบทเรียนและประเมินผลความรู้ด้านโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามโครงการพัฒนาการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่นักเรียนมัธยมศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด ฉลาดรู้ทัน...เธอกับฉันปลอดภัย ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม.ประธานเปิดงาน เผยว่า เนื่องจากเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาที่คุกคามและส่งผลกระทบอย่างสูงต่อภาวะสุขภาพ ทั้งนี้ในปี 2561 คาดว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 77,034 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2,086 คน การติดเชื้อเฉลี่ยวันละ ประมาณ 6 คน และกว่าร้อยละ 70 ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นอกจากนี้คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกรุงเทพฯ ประมาณ 14,000 คนมีผู้ป่วยที่มารับการรักษาจนหาย เพียงร้อยละ79.59 ผู้ป่วยวัณโรคขาดยา ร้อยละ 11.30ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดว่าจะต้องรักษาให้หายขาดมากกว่าร้อยละ 85 จึงจะลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้ ยาเสพติดก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบว่ามีจำนวนผู้เข้าบำบัดการติดยาเสพติดรายใหม่ปี 2555-2559 เฉลี่ยร้อยละ 26 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.20 และในปี 2560 พบมีการใช้ยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เช่น โปรโครดิล ทรามาดอล มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักเรียนดังนั้นกองความคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่นักเรียนมัธยมศึกษา ต่อเนื่องปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด ฉลาดรู้ทัน...เธอกับฉันปลอดภัยซึ่งเป็นการจัดบริการที่ดีที่สุด โดยออกให้บริการเชิงรุกจัดกิจกรรมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง และสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย.2561 รวมทั้งมีการประชุมถอดบทเรียน และสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำผลสรุปที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานปีต่อไปเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้รับความรู้ เกิดความตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด

ด้าน วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เผยว่า โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจขององค์กรภาคีเครือข่าย ซึ่งได้แก่ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักงานเขต ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง องค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน,มูลนิธิแพธทูเฮลท์, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และบริษัทดีกรี วิชั่น จำกัด กทม.รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลที่เอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการ RRTTR (Reach Recruit Test Treat Retain) ซึ่งกิจกรรม ฉลาดรู้ทัน...เธอกับฉันปลอดภัย เป็นการจัดบริการเชิงรุกให้แก่นักเรียนที่เข้าถึงข้อมูล ความรู้ และบริการการตรวจ HIV/STI ทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการบริการความรู้ การตรวจและส่งต่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อนโยบายการยุติปัญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่ กทม.

ส่วน กนกรัตน์ เลิศไตรภพ หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กอพ. เผยว่า สำนักงานอนามัย โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กนักเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ฉลาดรู้ทัน...เธอกับฉันปลอดภัย โดยดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ข้างต้น กิจกรรมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานและสรุปผลมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ 10 โรงเรียนและเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมทั้ง 10 ครั้ง และสรุปผลการดำเนินงานนำบทเรียนไปปรับใช้ในปีต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี อดีต ผอ.กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารด้านสุขภาพและเชี่ยวชาญเรื่องการถอดบทเรียนการทำงานเป็นอย่างดีให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม