"สานงาน เสริมพลัง" ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือตอนบน

| |
อ่าน : 5,670

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แฟ้มภาพ

สสส. ผนึกภาคีสร้างเสริมสุขภาพ จัดเวที "สานงาน เสริมพลัง ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือตอนบน : ข่วงกำกึ๊ดล้านนา" เร่งจุดประกาย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานสร้างเสริมสุขภาพระดับภูมิภาค ใน 5 ประเด็นหลัก เชื่อมประสานเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ โรงแรมดิเอมเพลส จ.เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเวที  "สานงาน เสริมพลัง ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือตอนบน : ข่วงกำกึ๊ดล้านนา"  จัดโดยสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ แกนนำภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กว่า 25 ภาคี มีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน โดยนายประจวบ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีความโดดเด่นหลายด้าน อาทิ การท่องเที่ยว การศึกษา ธุรกิจการค้าและบริการ ตลอดจนมีความงดงามทางวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีต้นแบบพื้นที่และแหล่งเรียนรู้สุขภาวะ ที่พร้อมให้ทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยน และนำไปขยายแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งต่อไป

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุน คนที่ 2 สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพตนเอง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ไตรพลัง” ได้แก่ พลังปัญญา พลังนโยบาย และพลังสังคม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบัน สสส. ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 18,000 โครงการ มีภาคีเครือข่ายในหลากหลายองค์กรกระจายอยู่ทุกภูมิภาค สสส. ไม่ได้สนับสนุนเฉพาะงบประมาณ แต่ยังให้การสนับสนุนในเชิงวิชาการ องค์ความรู้ การบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่าย ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นโอกาสดีในการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมองเห็นช่องทางในการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน และยังเป็นเวทีนำเสนอ “ผลงานสร้างเสริมสุขภาพ” ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการยกระดับการขับเคลื่อนงานสุขภาวะ ทั้งเชิงพื้นที่และเชิงนโยบายให้มีความกว้างขวางและยั่งยืนต่อไป

นายณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า  กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐิจ สังคมและเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นไปอย่างรุนแรงและรวดเร็ว การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน ให้เกิดการหนุนเสริมซึ่งกันและกันในระดับพื้นที่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนงานตามบริบทพื้นที่ จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ และการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยได้สรุปประเด็นสำคัญเพื่อใช้ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 1.อาหารที่พอเพียง ปลอดภัย และเข้าถึงอย่างมั่นคง โดยมีกระบวนการพัฒนาเกษตรกรให้เกิดทักษะในกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยตลอดจนการแปรรูปผลผลิต การพัฒนาช่องทางการตลาดที่สามารถสร้างรายได้และสร้างอาหารปลอดภัยสู่สังคม  2.ชุมชนจัดการตนเองบนฐานสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ที่สนับสนุนกระบวนการพัฒนาในกลุ่มประชากรทุกช่วงวัย 3.การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  4.เหลียวหลัง แลหน้า เสริมคุณค่าสร้างความมั่นคงชีวิตบนฐานพหุชาติพันธุ์  และ 5.กินอยู่ ฮู้ฮัก รักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หัวใจของการจัดงานเพื่อเป็นเวทีให้ภาคีเครือข่ายสุขภาวะล้านนา แชร์ และโชว์ผลของการทำงานทั้ง 5 ประเด็น โดยเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายจะได้เห็นนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพจากงานนี้ และนำไปสู่การเชื่อมกันในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม