แนะควร “ลด” ก่อน “งด” ในการเลิกเหล้า

| |
อ่าน : 598

ที่มา:กรมสุขภาพจิต  

แนะควร “ลด” ก่อน “งด” ในการเลิกเหล้า thaihealth

แฟ้มภาพ

ศูนย์เชี่ยวชาญโรคติดสุรา กรมสุขภาพจิต ห่วงใยผู้ที่มีความตั้งใจงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา แนะควรเริ่มจากค่อยๆ   ลดปริมาณการดื่มลงทีละน้อยแทนการงดหรือหยุดดื่มทันที เพราะอาจเกิดอาการถอนพิษเหล้า มือสั่น เหงื่อออก กระวนกระวาย นอนไม่หลับ และหากรุนแรงในวันที่ 3-4 ของการหยุดดื่มจะมีอาการ เพ้อ สับสน หูแว่ว ประสาทหลอน หวาดระแวงหลงผิด หรือเกิดอาการชักจากภาวะสมองติดเหล้าได้

          นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากปัญหาที่กรมสุขภาพจิตสำรวจพบว่า ประชาชนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.8 หรือประมาณ 900,000 คน มีอาการติดเหล้า (Alcohol dependence) จึงได้จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญโรคติดสุราขึ้นที่โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นการเฉพาะ และศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนที่จะสามารถทำให้ผู้ติดเหล้า สามารถเลิกเหล้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การดื่มเหล้าเป็นระยะเวลานาน จะทำให้สมองของผู้ติดเหล้ามีการเปลี่ยนแปลง คือ จะทำงานมากกว่าปกติเพื่อต้านฤทธิ์ของเหล้า ดังนั้นผู้ที่ดื่มเหล้าต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน หากงดหรือหยุดดื่มเหล้าทันที จะก่อให้เกิดอาการถอนพิษเหล้าได้ เพราะในรายที่ติดเหล้ารุนแรง อาจเกิดอาการถอนพิษเหล้า มือสั่น เหงื่อออก กระวนกระวาย นอนไม่หลับ ซึ่งในช่วงนี้หลายคนที่ตั้งใจเลิก หรืองดดื่มเหล้าทันทีอาจทนไม่ได้ก็จะกลับไปดื่มเหล้าใหม่ นอกจากนี้ ยังมีจำนวนไม่น้อยมีอาการถอนพิษเหล้ารุนแรง ในวันที่ 3-4 ของการงดดื่มเหล้า ทำให้เกิดอาการเพ้อ สับสน  หูแว่ว ประสาทหลอน หวาดระแวง หลงผิด หรือเกิดอาการชักได้

กรมสุขภาพจิต จึงขอฝากเตือนด้วยความห่วงใยไปยังผู้ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตนเองหรือเริ่มทำสิ่งดีๆ ให้กับตนเองและครอบครัวด้วยการงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ ว่าควรเริ่มลดปริมาณการดื่มเหล้าลงเรื่อยๆ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเข้าพรรษา 28 กรกฎาคม ก็จะสามารถเลิกหรือหยุดดื่มได้อย่างที่ตั้งใจโดยไม่ทำให้เกิดเกิดอาการถอนพิษสุราดังที่กล่าวแล้ว แต่สำหรับผู้ที่ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาแต่ไม่สามารถลดปริมาณการดื่มลงได้ทันในช่วงนี้ ขอแนะนำให้ไปพบแพทย์ก่อนวันที่จะเริ่มงด เพื่อแพทย์จะให้ยาลดการเกิดอาการถอนพิษสุรารุนแรง ทำให้ผู้ที่ต้องการจะงดเหล้าเข้าพรรษา สามารถงดได้ตามความต้องการได้อย่างปลอดภัย

ทางด้านนายแพทย์ธรณินทร์  กองสุข  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต รับผิดชอบศูนย์เชี่ยวชาญ โรคติดสุราระดับชาติ แนะนำหลักการ “เพิ่มพลังสุขภาพจิต” (Resilience) เพื่อการเลิกเหล้าได้อย่างได้ผลดี 5 วิธี ดังนี้  1) ผู้ติดเหล้าต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตที่จะ ลด ละ เลิกดื่มเหล้าให้ได้ โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกดื่มเหล้าเพื่อใคร เช่น  เพื่อพ่อแม่ เพื่อลูก เพื่อคนรัก เพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อความสุขของครอบครัวและตัวเอง เป็นต้น และต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่จะเลิกเหล้าให้ชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ  2) คนรอบข้างต้องส่งเสริมให้ผู้ติดเหล้ารู้สึกดีและภาคภูมิใจ ในตัวเอง โดยชี้ชวนให้ผู้ค้นหาคุณค่าและความหมายที่ดีงามของชีวิต ทั้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และหน้าที่การงาน 3) ครอบครัวต้องพร้อมที่จะเข้าใจ เห็นใจ ยอมรับ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการเลิกดื่มเหล้า เพื่อให้เขารู้ว่า ยังมีครอบครัวที่หวังดีและจริงใจ แม้ในยามเผชิญเหตุการณ์ที่ยากลำบาก 4) คนรอบข้างช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ความพยายามตั้งใจให้การเลิกดื่มเหล้าได้นานขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จเป็นระยะๆ รวมทั้งควรกล่าวชื่นชมในทุกความสำเร็จ 5) ผู้ติดเหล้าที่ตั้งใจเลิกดื่มควรสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับบุคคลใกล้ชิด เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้นำชุมชน ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ และสถาบันทั้งทางวิชาชีพและวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สามารถเกื้อหนุนต่อตัวผู้ที่ติดเหล้าให้สามารถเลิกเหล้าได้ ทั้งนี้ สามารถขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา ได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม